الکتریسیته ساکن – 7بهمن - امیرحسین ایمانی پور

پارچه ابریشمی در تماس با میله شیشه ایی دارای بار منفی میشود و میله شیشه ایی دارای بار مثبت میشود

الکتریسیته ساکن – 7بهمن - امیرحسین ایمانی پور

الکتریسیته ساکن – 7بهمن - امیرحسین ایمانی پور رتبه 284 کنکور سراسری 1399 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – درصد فیزیک : 84 

3/30/2023 5:02:06 AM