جامد‌ها - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث جامد‌ها شیمی 3 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

جامد‌ها - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث جامد ها شیمی 3 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

فایل های ضمیمه

2/4/2023 3:01:30 AM