موج طولی و عرضی - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث موج طولی و عرضی فیزیک 3 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

موج طولی و عرضی  - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث موج طولی و عرضی فیزیک 3 مربوط به ازمون 7 بهمن 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

2/4/2023 3:31:22 AM