دفترچه درسنامه هنر 7 بهمن

نیم‌سال دوم هنر برای در دسترس بودن بیشتر کتاب‌های هنر دفترچه‌های درسنامه را با کمی تغییرات توسط آقای محمد قاسمی عطایی (رتبه 2 منطقه 2) فارغ التحصیل آهنگسازی دانشگاه هنر تهران تولید خواهد شد.

دفترچه درسنامه هنر 7 بهمن

سلام 

دوستان عزیز هنر

نیم‌سال دوم هنر برای در دسترس بودن بیشتر کتاب‌های هنر دفترچه های درسنامه را با کمی تغییرات توسط آقای محمد قاسمی عطایی (رتبه 2 منطقه 2) فارغ التحصیل آهنگسازی دانشگاه هنر تهران تولید خواهد شد.


3/20/2023 7:12:59 PM