درس 2 و 3 - روانشناسی - تست - آیدا علی بخشی

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست‌های پیشنهادی رتبه برترها

درس 2 و 3 - روانشناسی - تست - آیدا علی بخشی

سلام به همه دوستان !

درس 2 و 3 روانشناسی 

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست های پیشنهادی رتبه برترها 

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند . 

تهیه شده توسط :‌ 

آیدا علی بخشی - رتبه 29 کنکور 1400 / روانشناسی تهران 

1- هر دو ﻣﻮرد ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻪ جنبه رﺷﺪي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ؟

1) توجه گزینشی – پردازش ادراکی 

2) بستن بند کفش – ویژگی های ثانویه جنسی 

3) شکل‌گیری هویت – بازی های موازی 

4) توانایی های زبانی – احساس پشیمانی

2- مهارت ﻓﺮاﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﻛﺪامﻳﻚ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ارﺗﺒﺎط دارد ؟

1) متمرکز شدن بر اطلاعات مرتبط

2) ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮدن اﻃﻼﻋﺎت

3) ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮردﻧﻈﺮ

4) ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي ﺣﺎﻓﻈﻪ

3- ﻛﺪام ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

1) ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي روزﻣﺮه: ﻋﺪم ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻮﺟﻮان

2) آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﺐﺟﻮﻳﻲ: ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دﻳﺪن دﻧﻴﺎ و اﻓﺮاد

3) ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد دﻳﮕﺮان: ﻋﺪم ﻋﻴﺐﺟﻮﻳﻲ از دﻳﮕﺮان در ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺟﻮان

4) اﺣﺴﺎس ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻏﺮاق آﻣﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان: ﭘﺬﻳﺮش وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ

4- ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در دورة ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

1) ذﺧﻴﺮه ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ، ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

2) ذﺧﻴﺮه ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﺣﺎﻓﻈﻪ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ.

3) ذﺧﻴﺮه ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻗﺪرت ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

4) ذﺧﻴﺮه ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ.

5- به‌ترتیب «کدام ویژگی در دوره نوجوانی موجب می‌شود که در یک لحظه اطلاعات بیشتری در حافظه نوجوان نگهداری شود» - «ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه‌به‌لحظه منجر به کدام تو‌انایی در نوجوانی می‌شود» ؟‌ 

1) توانایی فراحافظه - توجه گزینشی

2) افزایش سرعت تفکر - توجه گزینشی

3) توانایی فراحافظه - اِشراف بر استدلال‌ها، قضاوت‌ها و تصمیم‌ها

4) افزایش سرعت تفکر - اِشراف بر استدلال‌ها، قضاو‌تها و تصمیم‌ها

6- عامل شکل گیری تمرکز در کدام گزینه آمده است؟

1) بازشناسی محرک توجه شده

2) احساس محرک توجه شده

3) انتخاب محرک

4) مداومت و پایداری در توجه

7- ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ، از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﻧﻴﺴﺖ؟

1) اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ        

2) ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد

3) ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

4) آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ

8- ضرب المثل کافر همه را به کیش خود پندارد، ﺑﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺷﺎره دارد؟

1) حواس انسان

2) سبک پردازش افراد

3) از دﺳﺖ دادن ﻣﺤﺮك ﻫﺪف

4) پدیده آماده سازی

9- ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻮي ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻓﺮد اﻟﻒ و ب در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻫـﻢ اﻳـﻦ ﺑـﻮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آنﻫﺎ ﺳﺆال ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮد ج ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﮔﺎز ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲرود. ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻛﺪام اﻓﺮاد مرحله اﺣﺴﺎس را ﮔﺬراﻧﺪه و ﻛﺪام اﻓﺮاد در ﻣﺮﺣله ادراك ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

1) ﻓﺮد اﻟﻒ و ب ـ ﻓﺮد ج

2) ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ـ ﻓﺮد اﻟﻒ و ب

3) ﻓﺮد اﻟﻒ و ب و ج ـ ﻓﺮد اﻟﻒ و ب

4) ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ـ ﻓﺮد ج

برای دریافت پاسخ تشریحی تست ها 

و همچنین تست های پیشنهادی رتبه برترها ( سید امیررضا میرساداتی )

فایل پی دی اف را از قسمت ضمیمه دانلود کنید .

سپاس از توجه شما 🌹3/25/2023 3:27:03 PM