درس 8 - جامعه یازدهم - تست - فاطمه ایزدی

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست‌های پیشنهادی رتبه برترها

درس 8 - جامعه یازدهم - تست - فاطمه ایزدی

سلام به همه دوستان !

« درس 8 جامعه شناسی یازدهم »

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست های پیشنهادی رتبه برترها

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

تهیه شده توسط : 

فاطمه ایزدی - رتبه 99 کنکور 1399 / روانشناسی شیراز

1- كدام گزينه در ارتباط با تحولات اقتصادي ـ سياسي درست نمي‌باشد؟ 

1) عملكرد اقتصادي كشورهاي غربي در چارچوب دولت، ملت‌هاي جديد شكل گرفت _ قدرت سياسي دولت‌هاي غربي با منافع اقتصادي صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ بود. 

2) كشورهاي استعمارگر ابتدا، ساختار اقتصادي كشورهاي استعمارزده را دگرگون ساختند _ نظام اقتصادي كشورهاي استعمارگر پيش از استعمار، اغلب در تعامل با محيط جغرافيايي خود و به‌گونه‌اي مستقل عمل مي‌كرد.

3) رقابت‌هاي سياسي استعمارگران به ويژه در مناطق استعمارزده با منافع اقتصادي آنها پيوند مي‌خورد _ روابط تجاري تا پيش از استعمار در حدي نبود كه استقلال سياسي كشورهاي غيرغربي را در معرض خطر قرار دهد. 

4) در دوران استعمار، اقتصاد كشورهاي استعمار شده در راستاي پاسخ به نيازهاي اقتصادي كشورهاي غربي به تدريج تغيير كرد _ عملكرد اقتصادي كشورهاي غربي در چارچوب دولت ـ ملت‌هاي جديد شكل گرفت.

2- اقتصاد ايران تا دوران ... بر مدار كشاورزي و دامداري شكل گرفت و سياست تخته قاپو كردن ... در دوران ... صورت گرفت.

1) قاجار ـ روستائيان ـ رضاخان           

2) پهلوي ـ روستائيان ـ محمدرضا پهلوي 

3) قاجار ـ ايلات ـ رضاخان                   

4) پهلوي ـ ايلات ـ محمدرضا پهلوي

3- كشورهاي استعمارگر غربي چگونه هويتي براي مستعمره‌هاي خود ساختند و پيامد آن چه بود؟ (به‌ترتيب)

1) هويتي ديني و معنوي كاذب ـ خود باختگي در برابر فرهنگ غرب

2) هويتي ديني و معنوي كاذب ـ شكل گيري جغرافياي سياسي جديد 

3) هويتي قومي و سكولار ـ خودباختگي در برابر فرهنگ غرب 

4) هويتي قومي و سكولار ـ شكل گيري جغرافياي سياسي جديد

4- در شرايطي كه جوامع غيرغربي، مديريت خود را در گزينش عناصر مناسب فرهنگ غربي از دست مي‌دهند،غرب مديريت انتقال را در چارچوب چه اهدافي به دست مي‌گيرد و هر كدام چه كمك شاياني به غرب در اين مسير می رساند؟

1) اهداف فرهنگي و اجتماعي ـ تهاجم فرهنگي       

2) اهداف نظامي و سياسي ـ تهاجم فرهنگي

3) اهداف فرهنگي و اجتماعي ـ ارتباطات                

4) اهداف اقتصادي و سياسي ـ ارتباطات

5- به‌ترتيب خودباختگي فرهنگي باعث مي‌شود ... و در نتيجه ... ابزار تازه‌اي كه به جهان غرب در مديريت جهان ياري مي‌رساند ... است.  

1) جوامع غيرغربي از نظر اقتصادي و سياسي در موضع ضعف قرار گيرند ـ غرب مديريت انتقال فرهنگ غرب را درچارچوب اهداف اقتصادي و سياسي خود به دست مي‌گيرد. ـ امپراتوري رسانه 

2) جامعه حالت فعال و خلاق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهد ـ عناصر فرهنگ ديگر را بدون تحقيق و گزينش و به‌گونه‌اي تقليدي فرا گيرد. ـ صنعت ارتباطات 

3) جوامع غيرغربي از نظر اقتصادي و سياسي در موضع ضعف قرار گيرند ـ عناصر فرهنگ ديگر را بدون تحقيق و گزينش و به‌گونه‌اي تقليدي فرا گيرند. ـ امپراتوري رسانه 

4) جامعه حالت فعال و خلاق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهد ـ غرب مديريت انتقال فرهنگ غرب را در چارچوب اهداف اقتصادي و سياسي خود به دست مي‌گيرد. ـ صنعت ارتباطات

6- به ترتیب جهان غرب از طریق رسانه، ............ را مدیریت می‌کند و با ..............، عمیق‌ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب، ایفا می‌کند.

1) فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی- آموزش دانش‌های راهبردی

2) تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی- ترویج علوم انسانی غیر غربی در کشورهای غربی

3) فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی- ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی

4) کانون‌های صهیونیستی و صاحبان ثروت- تقویت ساز و کارهای دموکراسی

7- به ترتیب دولت- ملت‌ها حاکمیت‌های سیاسی- اقتصادی نوینی بودند که نخستین بار در ............. با ............ پدید آمدند. آنها برخلاف حاکمیت‌های پیشین صورتی ............. داشتند و هویت آنها اغلب هویتی ........... است.

1) قاره امریکا- گسترش قدرت‌های استعماری- سوسیالیستی- دینی و معنوی

2) اروپای غربی- گسترش قدرت‌های استعماری- سکولاریستی- دینی و معنوی

3) قاره امریکا- افول قدرت کلیسا- قوم گرایانه- ناسیونالیستی

4) اروپای غربی- افول قدرت کلیسا- کاملاً سکولار- ناسیونالیستی

8- این موارد به‌ترتیب، متعلق به کدام‌یک از مراحل تکوین نظام جهانی است؟ (کنکور سراسری 94)

«کشورهای غربی، برای تأمین منافع اقتصادی نیازمند درهم شکستن مقاومت‌های فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آن‌ها را تحمل نمی‌کردند» ـ «صنعت، عنصر دیگری بود که بر فرآیند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه‌داران افزود» ـ «با انقلاب فرانسه دولت‌هایی شکل گرفت که به‌طور رسمی، گسست خود را از دین اعلام کردند.»

1) دوم ـ سوم ـ اول          2) دوم ـ سوم ـ چهارم          3) سوم ـ دوم ـ اول       4) چهارم ـ دوم ـ سوم

9- در خصوص تاريخ فرهنگ غرب كدام يک از گزينه‌های زير صحيح نيست ؟ 

1) در فرهنگ قرون وسطی، فرهنگ دينی مسيحيت بود.

2) فرهنگ مسيحيت با دعوت از توحيد شكل گرفت.

3) فرهنگ قرون وسطی سكولاريسم عملی را دنبال كرد.

4) در قرون وسطی خداوندگاران متكثر پرستيده می‌شدند.

10-  به‌ترتیب رنسانس به معنای ..... است و دوره تاریخی ..... را شامل می‌شود. دلیل نام‌گذاری این دوره به رنسانس این است که ..... و فرهنگ قرون وسطی که ..... است و با ..... شکل می‌گیرد.

1) دنیاگرایی ـ قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی ـ غرب در این زمان به فرهنگ‌های اساطیری روی آورد ـ فرهنگ دینی مسیحیت ـ دعوت به ایمان و وحی

2) تجدید حیات ـ قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی ـ غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت ـ فرهنگ یونان و روم باستان ـ سکولاریسم عملی

3) روشنگری ـ قرن چهاردهم تا شانزدهم میلادی ـ غرب در این زمان به فرهنگ‌های اساطیری روی آورد ـ فرهنگ یونان و روم باستان ـ پرستیدن خداوندگاران متکثر

4) تولد دوباره ـ قرن چهاردهم تا شانزدهم میلادی ـ غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت ـ فرهنگ دینی مسیحیت ـ دعوت به توحید

برای دریافت پاسخ تشریحی تست ها 

و همچنین تست های پیشنهادی رتبه برترها 

فایل پی دی اف را از قسمت ضمیمه دانلود کنید .

سپاس از توجه شما 🌹6/6/2023 9:45:37 AM
Menu