مجاز - فنون یازدهم - تست - امیرمهدی افشار

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست‌های پیشنهادی رتبه برترها

مجاز - فنون یازدهم - تست - امیرمهدی افشار

سلام به همه دوستان !

« مجاز »

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست های پیشنهادی رتبه برترها

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ،‌ کمک کند . 

تهیه شده توسط : 

امیرمهدی افشار - رتبه 123 کنکور 1401 / حقوق بهشتی

1- کدام واژه در بیت زیر در معنای مجازی به کار رفته است؟ 

«از گوشه بامت سر پرواز ندارم / ای کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد»‌

1) سر                       2) مرغ                      3) بال                         4) بام 

2- کدام آرایه در بیت زیر یافت نمی‌شود؟ 

« به روز حشر چو بوی تو بشنود خواجو / ز خاک مست برون افتد و کفن بدرد» 

1) مجاز                     2) حس آمیزی                     3) جناس               4) تشبیه 

3- کدام واژه در بیت زیر دارای معنای مجازی با علاقه شباهت است؟

«‌جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت / که آب شیرین چو بخندی برود از شکرت» 

1) شیرین در مصراع اول          2) شیرین در مصراع دوم            3) آب                   4) شکر 

4- کدام واژه در بیت زیر در معنای مجازی به کار رفته است؟

« سر پابوس تو دارم من و هیهات کجا / نه چنان پایه چنین بی سر و پایی برسد»‌

1) سر                  2) پابوس                3) هیهات               4) بی سر و پا 

5- واژه ((جام)) در بیت زیر در کدام معنی به کار رفته است؟

«خوردم از دست تو جامی که جهان جرعه اوست / هر که زین دست خورد می برود زود از دست»‌

1)‌ جام جهان نما                 2) شراب                  3) نام شاعر              4)‌ جمع 

6- در کدام گزینه آرایه‌ی مجاز وجود ندارد؟

1) زین نمط آن مست شده از غرور / رفت و ز مبدا چو کمی گشت دور

2) بر سر آنم که گر ز دست برآید / دست به کاری زنم که غصه سرآید

3) دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

4) سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری / که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

7- کدام گزینه فاقد مجاز است؟

1) دست در حلقه موی تو اگر نتوان کرد /  بر در کعبه کوی تو نهم روی نیاز

2) چـو دیهـیم شاهی به سر برنهـاد /  جهان را سراسر همه مژده داد

3) سرو را گر چه به بالای تو مانندی نیست / بنده با قد تو از سرو سهی آزاد است

4) اظهار عجز پیش نگارم اثر نداشت /  افسوس می خورم نفسم کارگر نبود

8- چند گزینه دارای مجاز است؟  

الف) خسروا در همه انواع هنر دستت هست / خاصه در شیوه نظم خوش و اشعار درر

ب) روز باران نتوان بار سفر بست ولیک / پیش طوفان سرشکم چه محل باران را

ج) چو عقوبت از جدایی بتر است عاشقان را / به کدام قدرت از ما سر انتقام داری

د) مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت / ز فریب او بیندیش غلط مکان نگارا

1) یک                     2) دو                    3)‌ سه                    4) چهار 

9- کدام گزینه فاقد مجاز است؟

1) عالمی گردن امید برافروخته اند / تا به خون که دم تیغ تو رنگین گردد

2) باد را موقوف فصل گل مکن کز خرمی / هر چقدر باید شراب ناب گل می آورد

3) آن صنم را دید می در دست و مست / شیخ شد یکبارگی آنجا ز دست

4) هنوز اهل صفا پرده در میان دارند / بیار ساقی مجلس می مصفا را

10 - در کدام گزینه مجاز به علاقه شباهت وجود دارد؟

1) اگر چه دل به کسی داد یار ماست هنوز / به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز

2) ندانم از پی چنـدین جـفا که با مـن کرد / نشان مهر وی اندر دلم چراست هنـوز

3) بُتا، تو روی ز من بر متاب و دستم گیر / که در سرم ز تو آشوب و فتنه هاست هنوز

4) عداوت از طرف آن شکسته پیمان است / و گر نه از طرف ما همان صفاست هنوز

برای دریافت پاسخ تشریحی تست ها 

و همچنین تست های پیشنهادی رتبه برترها 

فایل پی دی اف را از قسمت ضمیمه دانلود کنید .

سپاس از توجه شما 🌹6/1/2023 3:14:59 AM
Menu