امکان شناخت - فلسفه یازدهم - تست - لیلا علمی

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست‌های پیشنهادی رتبه برترها

امکان شناخت - فلسفه یازدهم - تست - لیلا علمی

سلام به همه دوستان !

« امکان شناخت - فلسفه یازدهم »

10 تست به همراه پاسخ تشریحی + تست های پیشنهادی رتبه برترها

تست ها + پاسخ تشریحی : تهیه شده توسط : لیلا علمی - رتبه 22 کنکور 1400 / حقوق تهران

تست های پیشنهادی : تهیه شده توسط : علی جابری - رتبه 95 منطقه یک کنکور 1399 / ادبیات بهشتی 

1- کدام گزینه در مورد معرفت نادرست است؟

1) امکان معرفت یک امر بدیهی است.

۲) به طور طبیعی کسی در امکان اصل معرفت شک نمی‌کند.

۳) شک در توانایی خود برای شناخت، غیر از شک در امکان اصل شناخت است.

۴) با توجه به محدود بودن شناخت‌ها شکّاکیت مطلق، امری امکان پذیر است.

۲- کدام گزینه درباره دانش بشری نادرست است؟

1) دستیابی به دانش‌های جدید درباره اشیا یکی از راه‌های پیشرفت دانش بشری است.

۲) انسان همواره به امکان شناخت خود باور داشته و لذا برای درک جهان تلاش می‌کند.

۳) تصحیح معلومات گذشتگان یکی از راه‌های پیشرفت دانش است.

۴) نشانة توانایی بشر در شناخت اشیای پیرامونی، پی بردن به اشتباهات دانشمندان پیشین است.

۳- کدام گزینه عبارت درباره «معرفت» نادرست است؟

1) امکان معرفت امری است که نیاز به تحقیق و پیدا کردن دلیل ندارد.

2) دانستن و آگاهی نسبت به چیزی برابر با معرفت یا شناخت آن چیز است.

۳) رفع ابهام کلمه معرفت با بیان معادل آن، نشانگر نیازمندی این مفهوم به تعریف است.

4) ما به‌ازای آگاهی نسبت به یک مفهوم، وجود آن مفهوم در عالم خارج است.

۴- این واقعیت که «حقایق فراوانی در عالم هست که آن‌ها را نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم» به کدام‌ یک از حیطه‌های معرفت شناسی مربوط می‌شود ؟ 

۱) ابزارهای شناخت             ۲) ماهیت شناخت             ۳) امکان شناخت              ۴) قلمرو شناخت

5- شناسایی ستارگان و سیارات بیشتر مثالی برای ... است که دلیلی بر ... می‌باشد.

1) رسیدن به دانش جدید ـ امکان‌‌پذیر بودن شناخت         2) رسیدن به دانش جدید ـ بدیهی بودن معنای شناخت

3) اصلاح اشتباهات گذشته ـ امکان‌‌پذیر بودن شناخت     4) اصلاح اشتباهات گذشته ـ بدیهی بودن معنای شناخت

6- اساس ترس از مرگ از نظر سقراط کدام است ؟ 

1) توهم دانایی نسبت به مرگ                           2) اشتیاق به توقف در خدا 

3) آگاهی از زیان مرگ                                       4) سرپیچی از امر خدا 

7- کدام مورد را نمی توان از دفاعیات سقراط در دادگاه نتیجه گرفت ؟

1) اجرای فرمان خدا از هر امر دیگری مهم تر است .

2) کسی که ادعای دانایی می کند ، به دنبال حقیقت نیست . 

3) دانایی از آنِ خداست و و انسان را از آن بهره ای نیست .

4)کسی که از ترس ، کار درست را رها کند ، سزاوار سرزنش است . 

8- کدام عبارت بیانگر نظر سقراط است ؟

 1) نباید به مال و ثروت و کمال جسم بها داد . 

2) ثروت برای فرد و جامعه سود چندانی ندارد . 

3) همه چیزهای ارزشمند از فضیلت به دست می آیند . 

4) کمال نفس همراه با فضیلت ، ثروت را حاصل می کند .

9- سقراط در زمان خودش به دانایی مشهور بود . علت این موضوع به نظر او چه بود ؟

1) این که او نادانی سوفسطائیان را آشکار می کرد .

2) پیام سروش معبد دلفی مبنی بر اینکه او داناترین مرد شهر است .

3) گفت و گوهای او با مردم ، برای اینکه فرمان خداوند را به جای آورده باشد .

4) تصور مردم مبنی بر اینکه او پاسخ سوالاتی را که از سوفسطائیان می کند ، می داند .

10- کدام عبارت را می توان از دفاعیات سقراط نتیجه گرفت ؟

1) منشأ همه بدی ها و ناراستی ها ، نادانی انسان است . 

2) دانای حقیقی خداست و فقط آنچه او می گوید ، درست است . 

3) هر کس خدا را باور داشته باشد ، باید صفات او را نیز بپذیرد . 

4) کسی که خورشید و ماه را به خدایی بپذیرد ، سزاوار سرزنش است . 

برای دریافت پاسخ تشریحی تست ها 

و همچنین تست های پیشنهادی رتبه برترها 

فایل پی دی اف را از قسمت ضمیمه دانلود کنید .

سپاس از توجه شما 🌹6/1/2023 3:24:44 AM
Menu