درس 8 - جامعه یازدهم - درسنامه - فاطمه ایزدی

در این مطلب قصد داریم مباحث مهمی از درس 8 جامعه شناسی یازدهم را با هم مطالعه و بررسی کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

درس 8 - جامعه یازدهم - درسنامه - فاطمه ایزدی

سلام به همه دوستان !

در این مطلب قصد داریم مباحث مهمی از درس 8 جامعه شناسی یازدهم را 

با هم مطالعه و بررسی کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

تهیه شده توسط : 

فاطمه ایزدی - رتبه 99 کنکور 1399 / روانشناسی شیراز

تحولات اقتصادی سیاسی

1- شكل گيری عملكرد اقتصادي كشورهای غربی در چارچوب دولت ـ ملت‌های جديد 

2- هماهنگی قدرت سياسی دولت‌های غربی با منافع اقتصادی صاحبان ثروت، صنعت و تجارت 

3- پيوند رقابت هاي سياسي استعمارگران با منافع اقتصادي به‌ويژه در مناطق استعمارزده

ويژگي های اقتصادی کشورهای استعمارزده 

1- تبديل شدن به بازارمصرف كالاهاي توليد شده كشورهاي غربي 

2- تأمين كننده نيروي كار و مواد خام مورد نيازكشورهاي غربي 

3- حركت به سوي اقتصاد تك محصولي و صدور يك ماده خام 

4- از دست دادن قدرت چانه زني دراقتصاد جهاني و وابستگي به اقتصاد كشورهاي استعمارگر به دليل تك‌محصولي شدن اقتصاد 

5- مبادلات تجاري نامتعادل در سطح جهاني و سرازير شدن جريان ثروت به سوي كشورهاي غربي 

6- انتقال صنايع وابسته به كشورهاي استعمارزده نه در جهت استقلال يا تعديل جهاني ثروت بلكه به جهت منافع بيشتر كشورهاي استعمارگر 

7- عبور از مرحله استعمار به استعمار نو براي كشورهاي استعمارگر به دليل وابستگي كشورهاي استعمار زده و قرار گرفتن كشورهاي استعمار زده در چرخه نامتعادل جهاني توزيع ثروت

ويژگي‌های دولت ـ ملت‌های جديد :

1- دولت ـ ملت هاي جديد فاقد هويت ديني و معنوي بودند و هويت آن‌ها صورتي سكولار و دنيوي داشت.

2- داشتن هويتي اغلب ناسيوناليستي وقوم گرايانه در دولت‌هاي جديد غربي 

3- جغرافياي سياسي جديدي به تبع فتوحات استعماري براي ديگر فرهنگ‌ها پديد آوردند.

4- گسترش دادن هويت قومي و سكولار درمناطق جغرافيايي جديد.

5- نقش دولت ـ ملت‌ها در سدة اخير تغيير يافت و اين فرايند جهاني شدن نام گرفت.

اهميت مرزهاي سياسي به دنبال انباشت ثروت و پديد آمدن شركت‌هاي بزرگ چندمليتي وگسترش صنعت ارتباطات، كاهش يافت.

امپراطوری رسانه ، علم و فرهنگ

- در موضع ضعف قرار گرفتن از نظر اقتصادي و سياسي و ايجاد خودباختگي فرهنگي در جوامع غيرغربي به دليل برخورد استعماري غرب با ديگر جوامع 

- از دست دادن حالت فعال و خلاق جوامع درگزينش عناصر فرهنگي ديگر به دليل خودباختگي فرهنگي و فراگيري عناصر فرهنگ ديگر بدون تحقيق و گزينش و به صورت تقليدي (يادآوري خودباختگي فرهنگي)

- به دست گرفتن مديريت انتقال فرهنگ خويش در چارچوب اهداف اقتصادي و سياسي توسط غرب و از دست دادن مديريت خود در گزينش عناصر فرهنگ غربي توسط جوامع غيرغربي

🟢رسانه 

- آسيب پذير بودن كشورهاي كمتر توسعه يافته در برابر امپراتوری فرهنگي تازه تأسيس شده به دليل نداشتن منابع و امكانات لازم براي حفظ استقلال فرهنگ

- مديريت كردن فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي از طريق رسانه توسط جهان غرب

🟢علم

- تربيت نخبگان كشورهاي غيرغربي با تثبيت مرجعيت علمي غرب و توزيع هدفمند علوم طبيعي و انساني 

- تعريف و سازماندهي علوم انساني غربي بر بنيان‌هاي هستی شناختي و انسان‌شناختي و با روش‌هاي معرفتي غرب بعد از رنسانس و سازمان دادن حيات و زندگي انسان بدون توجه به ابعاد معنوي و تعريف آن به‌گونه‌اي سكولار و دنيوي ايجاد مي‌شود.

🟢فرهنگ

عميق‌ترين تأثير در توزيع جهاني فرهنگ غربي با ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي به دليل بازخواني فرهنگ‌هاي معنوي و ديني هويت خود از نگاه فرهنگ غربی :

اين علم باعث می شود تا فرهنگ‌های معنوی و دينی هويت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی كنند .

فایل پی دی اف درسنامه در قسمت ضمیمه قرار گرفته است .

سپاس از توجه شما 🌹


3/20/2023 7:02:05 PM