نکات درسی -2دی- حسابداری- ویدا نادری

انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار را «اضافه کاری» می‌گویند و پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای ساعات اضافه کاری، الزامی می‌باشد.

نکات درسی -2دی- حسابداری- ویدا نادری

نکات درسی حسابداری- کنترل ساعات کارکرد پرسنل و محاسبه حقوق و دستمزد- آزمون 2 دی

5/28/2023 1:26:59 PM