کدام سوال‌های آزمون امروز ساده‌تر بودند؟ (هنر)

کدام سوال‌های آزمون امروز ساده‌تر بودند؟ از این آزمون قصد داریم ؛ دانش آموزان قبل از دریافت کارنامه در این صفحه 2 سوال ساده‌تر هر درس را مشخص کنند.

کدام سوال‌های آزمون امروز ساده‌تر بودند؟ (هنر)

کدام سوال های آزمون امروز ساده تر بودند؟

از این آزمون قصد داریم ؛ دانش آموزان قبل از دریافت کارنامه در این صفحه 2 سوال ساده تر هر درس را مشخص کنند.

دانش آموزان دهم و یازدهم و دوازدهم هم 2 سوال ساده تر در درس های تخصصی را حدس بزنند.

دانش آموزان یک بار دیگر دفترچه سوال های خود را بررسی کنند و در هر درس سوال های ساده تر آن را در قسمت زیر کامنت بنویسند.

به دانش آموزانی که درست ترین حدس ها را زده باشند ؛ جایزه هایی تعلق می گیرد.

6/1/2023 2:45:49 AM
Menu