منابع کانونی رتبه‌های زیر 10 کنکور تجربی 401- بخش دوم

منابع کانونی رتبه‌های زیر 10 کنکور تجربی 401- بخش دوم کانون فرهنگی آموزش قلم چی

منابع کانونی رتبه‌های زیر 10 کنکور تجربی 401- بخش دوم

در این مطلب به منابع مطالعاتی رتبه‌های تک رقمی کنکور 1401   پرداخته اییم.

 در کامنت ها بنویسید شما از چه منابع کانونی استفاده میکنید؟ همچنین اگر سوال یا چالشی دارید بنویسید تا برترها به شما پاسخ دهند. 


ســینا از کتاب های سه سطحی در درس های اختصاصی اســتفاده کرد و از ویژگی های کتاب ها به داشــتن سطوح مختلف سؤال اشــاره دارد و اینکه در این کتاب برای دانش آموزان در هر سطحی سوالی وجود دارد.
ســینا از کتاب های سه سطحی در درس های اختصاصی اســتفاده کرد و از ویژگی های کتاب ها به داشــتن سطوح مختلف سؤال اشــاره دارد و اینکه در این کتاب برای دانش آموزان در هر سطحی سوالی وجود دارد.
من از کتاب زرد استفاده کردم و خیلی راضی بودم. کتاب زرد با در برداشتن کنکورهای سال های اخیر، کمک زیادی به شبیه سازی کنکور، زمان بندی در کنکور و آشنایی با نوع سوالات در هر درس دارد. کتاب زرد و بررسی دقیق آن را به تمام دانش آموزان پیشنهاد می کنم
علی در درس های عربی، دینی، زیســت و شــیمی از کتاب های آبی اســتفاده کــرد؛ او می گوید: »کتاب های آبی دارای تعداد قابل توجهی تست آموزشی و منبع مناسبی برای شروع است؛ به ویژه در زیست می توان پس از بررسی کتاب درسی با تست های کتاب آبی، نکات آموزشی را استخراج کرد.« او در درس های زیست و فیزیک و تمامی درس های عمومی، از کتاب های سه سطحی استفاده کرد
در درس های ریاضی، فیزیک و شــیمی از کتاب سه سطحی استفاده می کرد و کتاب 8آزمون جامع را داشت. برای جمع بندی کتاب زرد عمومی را داشت و از کتاب برنامه ای نوروز هم استفاده می کرد. از ویژگی کتاب ســه ســطحی به سخت بودن و درعین حال استاندارد بودن آن اشاره کرد که کمک می کرد آمادگی بیشتری برای سوالات سخت کنکور سراسری داشته باشد.
درس بسیار چالشی برای من زیست شناسی بود که با کمک کتاب آبی زیست شناسی جامع و تمرین تستی بسیار زیاد توانستم نمره ام در این درس را ارتقا دهم و آن را به یکی از نقاط قوتم در کنکور تبدیل کنم.« کتاب زرد عمومی هم در جمع بندی درس های عمومی و زمان بندی مناســب برای جلسه ی کنکور به نیلوفر کمک کرد.
 
بیشــتر منابع کانون مخصوصا  کتاب های سه سطحی را کامل استفاده کرد. همچنین از کتاب های برنامه ای تابستان، نوروز و زرد اختصاصی بهره گرفت. کتاب های آبی در تابستان کارایی زیادی برای دنیا داشت.


دانش آموزان عزیز، برای رزرو  پشتیبان ویژه و مشاور کنکور، میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.یا به لینک زیر مراجعه کنید.

ثبت نام مشاوره و  پشتیبان ویژه با رتبه‌های برتر

میرمحمد عراقی
تهيه شده توسط : میرمحمد عراقی
2/3/2023 4:08:49 PM