روز درس، ریاضی و آمار دهم انسانی آزمون 22مهر -فاطمه رئیس‌زیدی

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 22 مهر خلاصه درس و نمونه‌سؤال درس ریاضی و آمار را در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است.

روز درس، ریاضی و آمار دهم انسانی آزمون 22مهر -فاطمه رئیس‌زیدی

دانش‌آموزان عزیز دهم انسانی:

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 22 مهر خلاصه درس و نمونه‌سؤال  درس ریاضی و آمار (1) را در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است. با مطالعه نکات آموزشی این فایل آمادگی خود را کامل کنید.

6/4/2023 11:55:26 AM
Menu