مرورک جامعه شناسی - سرآغاز بیداری اسلامی - مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم مبحث سرآغاز بیداری اسلامی را برای آزمون 25 شهریور مرور کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، به شما در یادگیری بهتر، کمک کند.

مرورک جامعه شناسی - سرآغاز بیداری اسلامی - مائده حسنی

سلام به همه دوستان!

در این مطلب قصد داریم درس 13 جامعه شناسی (سرآغاز بیداری اسلامی) را برای آزمون 25 شهریور مرور کنیم.

امیدواریم مطالب بیان شده، به شما در یادگیری بهتر، کمک کند.

مائده حسنی

رتبه 9 کنکور انسانی 1400
رتبه 9 کنکور زبان 1400
دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران


غرب متجدد، زمانی با جهان اسلام رو به رو شد که قدرتهای سیاسی جهان اسلام، با وجود رعایت ظواهر اسلامی، استبدادهای قومی و قبیله ای بودند و عالمان دینی، اغلب براساس ضرورت حفظ امنیت با آنها تعامل می کردند.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

نخستین بیدارگران اسلامی کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوەه برخورد دولت های اسلامی در برابر غرب، توجه کردند و حرکت ها و جنبش هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند.

بیدارگران نخستین، با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند. آنها خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دیدند.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

ویژگی های منورالفکران غرب گرا:

نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند، بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند.

مانند بیدارگران اسلامی، خواستار اصلاح رفتار دولت ها درکشورهای اسلامی بودند.

برخلاف بیدارگران اسلامی، بیداری را بازگشت به اسلام نمی دانستند بلکه بیداری را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.

مفهوم امت و ملت اسلامی برای آنها بی معنا یا منفور بود و در مقابل، به ناسیونالیسم که اندیشه سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود، روی آورده بودند.

منورالفکران غرب گرا مورد حمایت دولت های استعمارگر غربی بودند و این دولت ها به کمک آنان توانستند از موفقیت بیدارگران اسلامی جلوگیری کنند.

قدرت حاکمان سکولار در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها نداشت. قدرت آنها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسلامی، استبداد استعماری را به دنبال داشت.

در هم ریختن نظم پیشین به بهانه رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام شد؛ اما در عمل، این کشورها همچنان در جایگاه کشورهای پیرامونی و استعمارزده باقی ماندند. این مسئله باعث اعتراض برخی از نخبگان غرب گرای این کشورها شد.

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 

نخبگان غرب گرایی که به عملکرد نسل اول روشنفکران معترض بودند، نسل دوم روشنفکران را شکل دادند. این گروه تحت تأثیر جریان های چپ در کشورهای اروپایی بودند.

اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول، به دلیل گریز آنان از اسلام یا اسلام ستیزی آنان نبود، بلکه از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل می گرفت.

تا پیش از فروپاشی بلوک شرق، روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی جاذبه داشتند و جریان چپ حتی در کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب قرار داشتند، یک جریان اجتماعی تأثیرگذار بود.تهیه کننده:

مائده حسنی - دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران

سپاس از توجه شما ❤️ ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.

6/4/2023 9:05:06 PM
Menu