سیستم‌های اطلاعاتی(2)- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو

در این مطلب می‌توانید بخش دوم از خلاصه نکات مبحث تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی درس دانش فنی پایه رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه را که مرتبط با مباحث آزمون 11 شهریور می‌باشد، مشاهده کنید.

سیستم‌های اطلاعاتی(2)- شبکه و نرم‌افزار-نکات درسی- سعید کمالو

خلاصه نکات درس دانش فنی پایه - مبحث تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی(بخش دوم) - منطبق با مباحث آزمون 11 شهریور

رشته‌ی شبکه و نرم‌افزار رایانه


برای مطالعه بیش‌تر این مبحث به کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار مراجعه کنید.


سعید کمالو - مدیر آزمون‌های هنرستان

11/29/2022 5:04:40 AM