جزوه فصل اول روان شناسی- آیدا علی بخشی

در این مطلب قصد داریم، جزوه نکات مهم از فصل اول روان شناسی را به همراه پنج تست با پاسخ تشریحی آن‌ها بررسی کنیم. امیدواریم مطلب بیان شده به شما در یادگیری بیشتر کمک کند.

جزوه فصل اول روان شناسی- آیدا علی بخشی

سلام به همه دوستان.

در این مطلب قصد داریم، جزوه نکات مهم از فصل اول روان شناسی را به همراه پنج تست با پاسخ تشریحی آن ها بررسی کنیم. 

امیدواریم مطلب بیان شده به شما در یادگیری بیشتر کمک کند.

آیدا علی بخشی                                                   

دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران                                       

رتبه 29 منطقه دو کنکور انسانی 1400

صفحه اینستاگرام ما  

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج و کانال کانون برترها را دنبال کنید . 

همچنین میتوانید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳ تماس بگیرید .


علم تجربی: علمی که از روش ها و ابزار های دقیق برای مطالعات خود استفاده می کند.مفاهیم مهم در علم تجربی: ( توجه کنید! ترتیب این مفاهیم مهم است.)

طرح مسئله: مفهومی در علم تجربی که مسئله با آن آغاز میشود.

فرضیه: یک پاسخ اولیه سنجیده به مسئله که ممکن است ناشی از قوه تخیل پژوهشگر باشد. فرضیه می تواند باعث طرح یک مسئله دیگر هم بشود.

قانون یا اصل: یک فرضیه تایید شده به اصل یا قانون مبدل میشود.

نظریه: مجموعه ای منسجم و منظم از اصول و قوانین علمی، نظریه نامیده میشود.اهداف علم روان شناسی:

توصیف: توصیف یعنی بیان دقیق چیستی یک مفهوم و اشاره به ویژگی ها و صفات آن. مثل توصیف واژه هوش یا حافظه بر اساس ویژگی های آنها. روان شناسان باید سعی کنند در توصیف مفاهیم، بی طرف باشند.

تبیین: تبیین یعنی بیان علت یا علل یک موضوع. با رسیدن به یک علت خاص نباید علل احتمالی دیگر را رد کرد.

پیش بینی: بیان ارتباط بین علل با یک موضوع خاص. مثلا پیش بینی اینکه داشتن انگیزه روی پیشرفت اثرگذار است.

کنترل: اثبات اینکه برای یک موضوع علت یا علل متعددی وجود دارند که صحیح هستند و در همه پژوهش های دیگر میتوان آن ها را تحت کنترل خود دراورد.

یک نکته! در روان شناسیف در توصیف و تبیین موضوعات دشواری بیشتری نسبت به سایر علوم داریم. علت آن این است که، یک روان شناس باید سعی کند در "توصیف" تحت تاثیر پیش فرض های واضح نباشد و دیگر اینکه، در تبیین باید علل متعددی را در نظر گرفت. به همین دلیل این دشواری در توصیف و تبیین باعث دشواری در پیش بینی و کنترل میشود.


تعریف روش علمی: فرایند جست و جوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.

تفاوت دانشمند با یک فرد عادی در نوع مواجهه شان نسبت به موضوع است. مواجهه دانشمند بر خلاف فرد عادی، منظم و قاعده مند است.


یک نکته! تکرار پذیری در روان شناسی به دلیل پیچیدگی پژوهش های انسانی مثل تحت تاثیر ارزش ها و اخلاق بودن، با دشواری بسیاری رو به روست.

تعریف علم روان شناسی: علم مطالعه رفتار و فرایند های ذهنی( شناخت).


سطوح مختلف شناخت: 

احساس: تحریک یک حس به واسطه یک محرک. مثلا صدای معلم که گوش را تحریک می کند.

توجه: انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف. مثلا از بین صدای معلم و صدای بازی بچه ها در حیاط مدرسه، به صدای معلم توجه می کنیم.

ادراک: سازماندهی و تفسیر یک محرک. مثلا با بوی غذا میگوییم: چه بوی خوبی!

حافظه: تمامی اطلاعات وارده از احساس تا ادراک، وارد مخزنی به نام حافظه میشود.

تفکر: استفاده از اطلاعات موجود در حافظه که شامل استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است.


یک نکته! از سطح توجه تا حافظه، شناخت پایه، و انواع تفکر شناخت عالی هستند.


پردازش:

پردازش ادراکی: توصیف ویژگی های یک محرک فقط با تکیه بر ویژگی های حسی مثل اندازه و شکل ظاهری.

پردازش مفهومی: توصیف ویژگی های یک محرک با تکیه بر ویژگی های حسی و کیفی.

(تست با سطح متوسط):

آﻳﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ و واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن آنﻫﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ؟

1) ﺑﻠﻪ ـ آزﻣﻮده ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ

2) ﺑﻠﻪ ـ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮل در ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

3) ﺧﻴﺮ ـ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺎدرﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﻴﺶﻓﺮضﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان

4) ﺧﻴﺮ ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺘﻲ
(تست با سطح آسان):

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﻲ را در زﻣﺮة ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ؟

1) ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﻲ

2) اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي

3) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در آن

4) ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺟﺎﻧﺪاران(تست با سطح آسان):

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد؟

1) ﻃﺮح ﻓﺮﺿﻴﻪ

2) اﺑﻬﺎمزداﻳﻲ

3) ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

4) روﺷﻦﺳﺎزي


 

 (تست با سطح متوسط):

ﻛﺪامﻳﻚ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﻲ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟

1) ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ او از ﭘﺪﻳﺪه

2) ﺑﻴﺎن ﭼﺮاﻳﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﭘﺪﻳﺪه

3) ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآوردن ﭘﺪﻳﺪه

4) ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ

 

 

 (تست با سطح بالاتر از متوسط):

ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؟

1) ﻧﻈﺮﻳﺔ روانﻛﺎوي، ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ آنﻫﺎ ﻣﻲداﻧﺪ.

2) ﭼﺮا دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان، از ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي زﻳﺎدي دارﻧﺪ؟

3) ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﺸﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲﺷﻮد.

4) آﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﺸﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻛﻮدﻛﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ؟ 

 

 گزینه 3:

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ و واﻗﻌـﻲ ﺑـﻮدن آن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺎدرﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﻳـﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺗﻠﻘـی ﮔﺮدد.


گزینه 2:

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -1 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آنﻫﺎ از روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷـﻮد. -2 ﺑـﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي دﻗﻴﻖ، راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.


گزینه 3:

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.


گزینه1:

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ از ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ آن دارد.


شما دانش آموزان عزیز نیاز است تا پاسخ تست "یک قدم فراتر" را در قسمت نظرات بنویسید.

5/30/2023 12:41:48 PM
Menu