فیلم حل تشریحی سوالات ادبیات تخصصی رشته انسانی کنکور 1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس ادبیات تخصصی رشته انسانی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی سوالات ادبیات تخصصی رشته انسانی کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس ادبیات تخصصی رشته انسانی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر :  محمد نورانی 

فایل های ضمیمه

سوال 136 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 137 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 138 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 139 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 140 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 141 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 142 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 143 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 144 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 145 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 146 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 147 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 148 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 149 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 150 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 151 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 152 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 153 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 154 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 155 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 156 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 157 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 158 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 159 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 160 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 161 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 162 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 163 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 164 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
سوال 165 درس علوم فنون رشته انسانی کنکور 1401
5/30/2023 12:11:01 PM
Menu