فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر :  حبیبه محبی

فایل های ضمیمه

سوال 221 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 222 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 223 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 224 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 225 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 226 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 227 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 228 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 229 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 230 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 231 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 232 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 233 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 234 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
سوال 235 درس جغرافیا رشته انسانی کنکور 1401
6/10/2023 4:11:13 AM
Menu