فیلم حل تشریحی وبررسی سوالات دین و زندگی رشته تجربی کنکور1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی وبررسی سوالات دین و زندگی رشته تجربی کنکور1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر : محمد آقا صالح

فایل های ضمیمه

سوال 51 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 52 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 53 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 54 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 55 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 56 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 57 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 58 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 59 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 60 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 61 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 62 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 63 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 64 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 65 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 66 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 67 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 68 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 69 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 70 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 71 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 72 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 73 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 74 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 75 درس دین و زندگی رشته تجربی کنکور 1401
5/30/2023 11:26:18 AM
Menu