فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات ریاضیات رشته ریاضی کنکور 1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس ریاضیات رشته ریاضی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات ریاضیات رشته ریاضی کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس ریاضیات رشته ریاضی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر : عباس اسدی

فایل های ضمیمه

سوال 101 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 102 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 104 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 106 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 107 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 108 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 109 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 110 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 111 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 112 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 113 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 114 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 115 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 116 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 117 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 118 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 119 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 120 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 121 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 122 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 123 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 124 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 125 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 126 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
سوال 127 درس ریاضی رشته ریاضی کنکور 1401
5/29/2023 9:35:57 AM
Menu