تست‌های کنکور 1400 داخل کشور -منطق و فلسفه- مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم به حل تست‌های منطق و فلسفه کنکور 1400 داخل کشور بپردازیم .

تست‌های کنکور 1400 داخل کشور -منطق و فلسفه- مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! 👋

 در این مطلب قصد داریم به حل تست های منطق و فلسفه کنکور 1400 داخل کشور بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . .مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400

1-اگر کسی استدلال کند که قضیه (( مریم دختر متواضعی است )) یک قضیه موجبه جزئیه است ؛ زیرا مریم مفهومی جزئی است ، دچار چه مغالطه ای شده است ؟ 

1)تمثیل ناروا                                 2)اشتراک لفظ 

3)تعمیم شتابزده                          4)توسل به معنای ظاهری 


پاسخ گزینه 2 است . مفهوم جزئی در عبارت اول مربوط به درس سوم منطق و بحث طبقه بندی مفاهیم است اما در عبارت دوم مربوط به کمیت قضیه و دامنه مصادیق موضوع است که معنای متفاوتی دارد و اشتباه گرفتن آنان موجب پدید آمدن مغالطه اشتراک لفظ می گردد . 2-در کدام یک ، هر سه نوع دلالت برای (( مدرسه )) به کار رفته است ؟ 

1)نقاش بعد از نقاشی مدرسه ، به مدیر مدرسه گفت که از دانش آموزان بخواهد که در حفظ نظافت مدرسه همکاری کنند . 

2)علی هنگام ورود به مدرسه ، متوجه شد مدرسه را دزد برده و دانش آموزان با ناراحتی در حال مرتب کردن مدرسه اند .

3)دانش آموزان از مدرسه اجازه گرفتند تا مدرسه را برای جشن تزئین کنند و پس از اتمام کار از مدرسه خارج شوند . 

4)مدرسه ی ما نزدیک یک کارخانه است . تمام مدرسه از صدای کارخانه ناراضی اند و قرار است مدرسه را به جای دیگر ببرند . 


پاسخ گزینه 3 است . بررسی گزینه ها : 

گزینه 1 : دیوار مدرسه (تضمنی) – مدیر مدرسه (التزامی) – محیط مدرسه (تضمنی)

گزینه 2 : خود مدرسه (مطابقی) – وسایل مدرسه (التزامی) – وسایل مدرسه (التزامی)

گزینه 3 : کادر مدرسه (التزامی) – محیط مدرسه (تضمنی) – خود مدرسه (مطابقی)

گزینه 4 : خود مدرسه (مطابقی) – افراد مدرسه (التزامی) – خود مدرسه (مطابقی) 3-کدام طبقه بندی درست است ؟ 

1)مقدار < شکل < مثلث < پاره خط                        2)علم < تصدیق < قضیه < قضیه شرطی 

3)تصدیق < شکل اول < قیاس < استدلال             4)مربع < لوزی < متوازی الاضلاع < چهار ضلعی 


پاسخ گزینه 4 است . در یک طبقه بندی درست باید بین طبقات متوالی نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد . در گزینه 4 ، هر مربعی نوعی لوزی است و هر لوزی نوعی متوازی الاضلاع است و هر متوازی الاضلاعی نوعی چهار ضلعی است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)در گزینه یک ، اشتباهاً مثلث که از همه خاص تر است ، در دومین طبقه آمده است .

2)در گزینه دو ، علم که از همه عام تر است ، در آخرین طبقه آمده است . 

3) در گزینه سه ، تصدیق و شکل اول با یکدیگر ارتباطی ندارند . 4-در کدام استدلال ، مقدمات از نتیجه حمایت مطلق می کنند ؟ 

1)در سایت مدرسه آمده بود معلمان این مدرسه دارای مدرک دکترا هستند ؛ پس دبیر ما هم دکترا دارد . 

2)دبیران دارای سابقه بالا ، مانند قطعات فرسوده یک دستگاه هستند ؛ باید کنار گذاشته شوند تا بتوان از نیروهای جدید و تازه نفس استفاده کرد . 

3)با چند نفر از مدرسان این موسسه که صحبت می کردم ، در تیزهوشان درس خوانده بودند ؛ پس همه ی مدرسان آن فارغ التحصیل مدارس خاص اند . 

4)دیروز از جلوی مدرسه ای عبور می کردم ، درهایش بسته بود . جمعه یا روز تعطیل هم نبود ، هوا هم که آلوده نیست ؛ حتما برای تعمیرات تعطیل کرده اند . 


پاسخ گزینه 1 است . حمایت مطلق و قطعی فقط در قیاس است . بررسی گزینه ها : 

گزینه یک ، قیاس است .

گزینه دو ، استدلال تمثیلی است .

گزینه سه ، استقرای تعمیمی است .

گزینه چهار ، استنتاج بهترین تبیین است . 5-اگر مربع رو به رو مربع تقابل باشد ، امکان موارد زیر را به ترتیب بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید ؟

- جمع میان A و B در کذب

- جمع میان A و  C در کذب  

- تشخیص صدق یا کذب A ، در صورت کذب D


1)امکان پذیر – غیر ممکن – غیر ممکن                    2)غیر ممکن – غیر ممکن – امکان پذیر 

3)غیر ممکن – امکان پذیر – امکان پذیر                  4)امکان پذیر – غیر ممکن – امکان پذیر 


پاسخ گزینه 4 است . بین A و B تضاد وجود دارد . در تضاد ، صدق هر دو محال است اما کذب هر دو ممکن است . بین A و C تناقض وجود دارد . در تناقض ، صدق و کذب همزمان دو طرف محال است . بین A و D تداخل وجود دارد . در تداخل ، از کذب جزئی می توان  کذب کلی را نتیجه گرفت .6-کدام مورد برای نشان دادن بطلان یک فرضیه علمی مناسب تر است و چرا ؟ 

1)تمثیل ؛ زیرا توجه به وجوه اختلاف در تمثیل ، می تواند عدم قطعیت و نادرستی فرضیه نامبرده را نشان دهد . 

2)استنتاج بهترین تبیین ؛ زیرا در مسائل علمی از این نوع استنتاج جهت بررسی فرضیه ها استفاده بسیار می شود . 

3)استقرا ؛ زیرا در بررسی یا نقض قانون های علمی ، روش تجربی که مبتنی بر استدلال های استقرایی قوی است ، به کار می رود . 

4)آوردن مثال نقض ؛ زیرا برای ابطال یک قانون علمی ، کافی است نشان دهیم که محمول در مورد یکی از افراد موضوع صدق نمی کند .  


پاسخ گزینه 4 است . برای بطلان یک فرضیه علمی ، آوردن مثال نقض ، بهترین راه است . 7-نتیجه و مقدمه دوم یک قیاس به ترتیب عبارتند از : (( بعضی الف ب است )) و (( هر ج ب است )) . مقدمه اول آن ، کدام یک از قضایای زیر باشد تا اعتبار قیاس حفظ شود ؟ 

1)بعضی الف ج است .                       2)هیچ ج الف نیست . 

3)بعضی ج الف نیست .                    4)هیچ الف ج نیست . 


پاسخ گزینه 1 است . مطابق شرایط قیاس معتبر می دانیم که اگر یک قیاس مقدمه سالبه داشته باشد ، نتیجه هم سالبه خواهد بود اما در صورت سوال بیان شده که نتیجه یک قضیه موجبه است ؛ لذا به کذب گزینه های 2 و 3 و 4 پی می بریم . 8-کدام قیاس معتبر است ؟ 

1)اگر این قلم می نویسد ، پس جوهر دارد . قلم جوهر دارد ؛ پس می نویسد . 

2)اگر علی به خانه آمده بود ، در قفل نبود . در قفل است ، پس علی نیامده است . 

3)هیچ درنده ای علفخوار نیست . بعضی از علفخوارها یال دارند ؛ پس بعضی از درندگان یال ندارند . 

4)اگر جسمی فلزی باشد ، در اثر حرارت داغ می شود . این ظرف فلزی نیست ؛ پس در اثر حرارت داغ نمی شود . 


پاسخ گزینه 2 است . در گزینه 2 از قاعده رفع تالی استفاده شده است که معتبر است . بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : مغالطه وضع تالی 

گزینه 3 : محمول نتیجه علامت مثبت دارد اما در مقدمات علامت منفی دارد .

گزینه 4 : مغالطه رفع مقدم 9-کدام مورد را می توان پرسش فلسفی دانست ؟                                                                         

1)فلسفه چگونه دانشی است ؟                          2)فلسفه ی خواندن نماز چیست ؟ 

3)زندگی کردن چه فایده ای دارد ؟                      4)آیا تفکر تابع قواعد خاصی است ؟ 


پاسخ گزینه 3 است . پرسش گزینه 3 ، عمیق تر و بنیادی تر از سایر گزینه هاست . 10-کدام عبارت بیان کننده اندیشه های فیثاغورس و پیروان او است ؟  

1)نظم ریاضی در همه موجودات جریان دارد و جهان را فقط با دانش ریاضیات می توان شناخت . 

2)جهان ساختاری ریاضی دارد و مبادی اولیه موجودات ، همان اصول شکل ها و عددها هستند . 

3)اصول ریاضیات درباره همه ی موجودات صادق است ؛ زیرا عناصر اولی موجودات ، سازنده ی اعداد هستند . 

4)اصول و مبادی اولیه جهان ، سازنده ی اعداد و اصول اعداد هستند و اعداد ، موجودات جهان را شکل داده اند . 


پاسخ گزینه 2 است . فیثاغورس و پیروان او اعتقاد داشتند ساختار جهان ریاضی است و اعداد و اصول اعداد ، عناصر اولیه موجودات هستند . 11-با بیان کدام یک از عبارت های زیر ، فرد دچار تناقض شده است ؟                                         

1)هیچ کس نیست که بتواند آنچه را خودش فهمیده ، به دیگری هم منتقل کند . 

2)هیچ کس نیست که بتواند واقعیت داشتن یا واقعیت نداشتن جهان را با علم اثبات کند . 

3)هیچ یک از شناخت هایی که تا کنون درباره ساختار جهان به دست آورده ایم ، عین واقعیت نیست . 

4)حواس ما کم و بیش دچار خطا می شود ، بنابراین هیچ یک از یافته های حواس قابل اعتماد نیستند . 


پاسخ گزینه 3 است . زیرا گزینه 3 نمونه و مصداقی برای شکاکیت مطلق است . زمانی دچار تناقض می شویم که بگوییم شناختی وجود ندارد . اگر شناختی وجود ندارد ، پس چگونه به این شناخت رسیدیم که شناختی وجود ندارد ؟! 12-این گزاره که (( حواس بر خلاف عقل ، به تنهایی قادر به درک خطاهای خود نیستند )) با کدام یک از حیطه های زیر در معرفت شناسی ارتباط بیشتری پیدا می کند؟                                                                      

1)ماهیت شناخت                 2)امکان شناخت                    3)ابزارهای شناخت                     4)ارزش شناخت 


پاسخ طبق پاسخنامه سازمان سنجش گزینه های 3 و 4 است . در عبارت صورت سوال ، از یک سو به ابزارهای شناخت و از سوی دیگر به ارزش و اعتبار شناخت اشاره شده است . 13-کدام عبارت بیانگر نظر دکارت است ؟                                                                                            

1)با استفاده از دلایل استوار عقلی ، پی می بریم که انسان دارای نفس مجرد است . 

2)اعتقاد به اموری مانند علیت و خدا ، جزء ساختار های ذهن و ذاتی انسان ها است . 

3)بخشی از معرفت های ما بدون استفاده از هر نوع تجربه و مقدم بر آن درک می شود . 

4)معرفت های ذاتی ، اموری شهودی هستند که درک آنها به عقل یا تجربه علمی نیازی ندارد . 


پاسخ گزینه 3 است . دکارت اعتقاد داشت معرفت هایی وجود دارد که به صورت ذاتی و فطری و بدون عقل و استدلال به آنها پی می بریم مانند وجود خداوند و درک نفس مجرد .14-پروانه و دوستش درباره موضوعی با هم گفت و گو می کنند . پروانه به دوستش می گوید من برخلاف ارسطو معتقدم انسان یعنی موجود اخلاقی . موضوع این سخن پروانه و دوستش کدام است ؟ 

1)مسائل اخلاقی                     2)فلسفه اخلاق                       3)موجودیت انسان                        4)حقیقت انسان


پاسخ گزینه 4 است . موضوع صورت سوال درباره حقیقت و ماهیت و چیستی انسان است . 15-کدام عبارت مورد اختلاف ابن سینا و ملاصدرا است ؟                                                    

1)انسان حقیقتی دو بعدی دارد .                                          2)روح ، موجودی مجرد با ظرفیت بی پایان است . 

3)روح موجودی غیر زمینی و از جنس مجردات است .           4)هر اتفاقی برای جسم رخ دهد ، روح خبردار می شود . 


پاسخ گزینه 2 است . ملاصدرا ، روح را دارای ظرفیت پایان ناپذیر می داند اما ابن سینا چنین نظری ندارد . 16-کدام عبارت درست است ؟

1)به اعتقاد ارسطو ، یکی از عملکرد های اخلاقی عقل این است که برای مثال ، درک می کند فضیلت قوه غضب ، خویشتن داری است . 

2)کانت معتقد است کاری که انسان در آن نفع شخصی نداشته باشد ، فضیلت شمرده می شود ؛ مانند وقتی که از روی دلسوزی به کسی کمک می کند . 

3)به اعتقاد فیلسوفان مسلمان ، گرایش به خیر اخلاقی و تمایلات متضاد با آن ، کم و بیش در همه انسان ها ، چه معتقد به خدا باشند و چه نباشند ، وجود دارد . 

4)از آنجا که فیلسوفان طبیعت گرا و ماتریالیست فقط منافع شخصی را به رسمیت می شناسند ، معتقدند هرگاه انسان بتواند ، باید به هر میزان که می خواهد آزاد باشد . 


پاسخ گزینه 3 است . انسان دو دسته تمایلات دارد که بخشی از این تمایلات ، گرایش به خیر اخلاقی هستند و برخی مخالف آن هستند و این تمایلات ربطی به دین افراد ندارد . 17-حمل یگانه بر غنی بالذات ، از نظر نسبت ، مانند کدام حمل است ؟                                               

1)شکل بر ذوزنقه                                       2)گیاه بر دارای حیات 

3)منحصر به فرد بر مولود کعبه                 4)ذوزنقه بر دارای چهار ضلع 


پاسخ گزینه 3 است . حمل یگانه بر غنی بالذات ، شایع صناعی است ، زیرا یگانه و واحد بودن خدا نیاز به دلیل و برهان دارد . در بین گزینه ها ، فقط گزینه 3 شایع صناعی است و بقیه اولی ذاتی هستند . 18-کدام عبارت درباره علیت ، مورد اختلاف دکارت و فیلسوفان مسلمان است ؟          

1)اصلی فطری و بدیهی است .                                  2)دانش بشری متکی به آن است .      

3)درک آن از طریق تجربه امکان پذیر نیست .            4)مصادیق آن بدون تجربه قابل شناخت نیستند . 


پاسخ گزینه 1 است . از نظر فیلسوفان مسلمان ، اصل علیت ، عقلی است اما از نظر دکارت ، فطری است . 19-پدیده (( A )) کدام یک از موارد زیر باشد تا بتوانیم بگوییم از حالت امکان ذاتی به حالت وجوب بالغیر رسیده است ؟ 

1)A ساختمانی در ذهن یک معمار است .                                                                                    

2)A نهال یک بذر است که باغبان می خواهد آن را بکارد . 

3)A خاکستر چوبی است که قرار است در آتش انداخته شود .

4)A حرکت مژگان چشم است زمانی که پلک ها حرکت می کنند . 


پاسخ گزینه 4 است . حالت امکان ذاتی ، تساوی بین وجود و عدم است . فقط در گزینه 4 ، پدیده A از حالت امکان ذاتی خارج شده و به واجب الوجود بالغیر تبدیل شده است و در سایر گزینه ها ، پدیده A هنوز موجود نشده و در حالت امکان ذاتی باقی مانده است .20-در کدام عبارت ، روش به کار گرفته شده برای اعتقاد به خداوند با بقیه متفاوت است ؟            

1)هر جا که خوب تر و بهتر هست ، خوب ترین و بهترین هم هست ، پس حقیقتی هست که خوب ترین و بهترین است و او همان واقعیت الهی است .  

2)باور خدا به زندگی معنا می دهد و ارزش های اخلاقی را به همراه می آورد ؛ خدایی که مبدا خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد ؛ پس باید او را باور داشت . 

3)نمی شود نظم و انتظامی بر جهان حاکم باشد ، مگر اینکه موجودی جاودان و برتر از ماده در کار باشد ؛ زیرا هر جا که نظمی وجود دارد ، باید ناظمی هم باشد . 

4)انسان از حقیقت نامتناهی تصوری دارد ؛ این تصور نمی تواند از خود انسان که متناهی است ، باشد ؛ پس از جانب وجودی نامتناهی به انسان داده شده است . 


پاسخ گزینه 2 است . گزینه 2 برای نیازمندی و ضرورت وجود خدا برهان ارائه کرده است اما سایر گزینه ها برای وجود خدا برهان ارائه کرده اند و از وجود معلول به وجود علت پی برده اند . 21-کدام عبارت درست است ؟                                                                                                   

1)بر اساس قاعده علیت ، هر چیزی باید علتی داشته باشد . 

2)اساس برهان فارابی در اثبات خدا ، تقدم علت بر معلول است .  

3)نتیجه برهان وجوب و امکان ، تقسیم واجب الوجود به بالذات و بالغیر است . 

4)تسلسل علل نامتناهی یعنی موجودات زیادی وجود داشته باشند که با یکدیگر رابطه علّی دارند . 


پاسخ گزینه 2 است . برهان فارابی مبتنی بر (( تقدم علت بر معلول )) است . دقت کنید که نتیجه برهان وجوب و امکان ، اثبات واجب الوجود بالذات است . 22-کدام عبارت بیانگر نظر اوگوست کنت است ؟                                                               

1)نهایت تلاش عقل در شناخت واقعیات ، استفاده از مشاهدات برای دستیابی به دانش های تجربی و پیشرفت در آن است . 

2)شناخت واقعیت کار حواس است و آنچه نقش عقل در علم تجربی پنداشته می شود ، ساخته ی فیلسوفان است . 

3)روش معتبر در شناخت واقعیت ، تجربه ی علمی است و عقل که به امور انتزاعی اختصاص دارد ، دخالتی در آن ندارد . 

4)در دستگاهی که فیلسوفان از جهان ارائه می دهند ، اصول عقلی را با ساخته های ذهن خود ، ارائه می دهند . 


پاسخ گزینه 4 است . اوگوست کنت کار فلاسفه را در اثبات وجود جهان و تصویری که ارائه داده اند ، کاملاً ذهنی خواند . 23-در صورتی که برخی از دستاوردهای عقل با داده های وحی متعارض به نظر برسند ، با توجه به نظرات ملاصدرا ، کدام احتمال مطرح نمی شود ؟

1)در دستاوردهای عقل خطایی رخ داده است . 

2)برخی از داده های وحی را به درستی نفهمیده ایم . 

3)آنچه را که به اشتباه داده وحی تصور کرده ایم ، داده وحی نیست . 

4)وقتی دستاوردهای عقل ، با قرآن و سنت معارض به نظر می رسد ، باید عقل را کنار گذاشت .


پاسخ گزینه 4 است . از نظر ملاصدرا ، داده های عقل و وحی تعارضی ندارند و نیازی به کنار گذاشتن هیچ یک نیست و اگر بین این داده ها تعارض ظاهری ایجاد شود ، در عملیات استدلال خود ، خطا کرده ایم . 24-کدام عبارت را می توان از دیدگاه ابن سینا در طبیعت شناسی نتیجه گرفت ؟                       

1)همه ی موجودات طبیعی ، دارای طبیعت خاصی هستند که بر اساس تحولات و حرکات آنها شکل می گیرد . 

2)تحقیق در ماورای طبیعت ، دانشمند را از روابط میان پدیده ها آگاه می کند و به خشوع در برابر حق وا می دارد . 

3)با توجه به اینکه نظام عالم احسن است ، داوری در مورد وقایع مخرب طبیعی که خیرند یا شر ، غیر ممکن است . 

4)وجود هر موجود طبیعی ، از جهاتی خیر است و از جهاتی دیگر شر ؛ اما در مجموعه ی عالم ، وجودش جز خیر نیست . 


پاسخ گزینه 4 است . از نظر ابن سینا حتی آنچه ظاهراً شر و بدی به نظر می رسد ، در نظم کلی جهانی تأثیر مثبت دارد و به کمال نهایی طبیعت کمک می کند . 25-کدام عبارت نظر ملاصدرا را به درستی بیان می کند ؟

1)از میان دو مفهوم (( انسان )) و (( وجود )) ، وجود مفهوم واقعی و انسان مفهومی ساخته ی ذهن اشخاص است . 

2)ماهیت ها اموری ذهنی هستند که ما آنها را به موجودات گوناگون نسبت می دهیم .

3)در خارج از ذهن ما ، آنچه که واقعاً هست ، یک حقیقت است و آن ، وجود است . 

4)با توجه به واقعی بودن وجود ، هیچ جایی برای تکثر و کثرت در عالم نیست . 


پاسخ گزینه 3 است . طبق نظر ملاصدرا ، آنچه در جهان خارج است ، وجود است و جهان چیزی جز وجود و حقیقت وجود نیست . 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

5/30/2023 5:53:38 AM
Menu