جمع بندی منطق - تست‌های کنکور - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم به حل تست‌های منطق که در کنکورهای نظام قدیم طرح شده اند و مطابق با نظام جدید هستند ، بپردازیم .

جمع بندی منطق - تست‌های کنکور - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! 
 
 در این بخش قصد داریم به 
حل تست های منطق که در کنکورهای نظام قدیم طرح شده اند و مطابق با نظام جدید هستند ، بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . . 
مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
ویژگی های مطلب :

⬛  تست های کنکوری  ⬛

⬛  پاسخنامه تشریحی  ⬛1-کدام عبارت درباره تعریف (( مربع )) به (( خط بسته ای که چهار زاویه قائمه می سازد )) ، درست است ؟  (کنکور 97 داخل)

1)واضح نیست .                  2)بی ربط است .                       3)دوری است .                         4)مانع است . 


پاسخ گزینه 2 است . خط بسته ربطی به تعریف مربع ندارد ؛ چون مربع یک شکل است و نه یک خط بسته . 2-کدام عبارت درست است ؟ (کنکور 97 داخل) 

1)در قضیه حملی ، موضوع وصف و حالت محمول است . 

2)طبق قرارداد ، در شرطی متصله ، قضیه ای که اول می آید ، مقدم نام دارد .

3)ممکن است در یک قضیه جای یک جزء تغییر کند و نقش آن در قضیه ثابت بماند . 

4)هر چند همه جمله ها قابلیت درست یا غلط بودن را دارند اما منطق فقط از جمله های خبری استفاده می کند . 


پاسخ گزینه 3 است . به عنوان مثال در قضیه ی (( نویسنده شاهنامه ، فردوسی است )) ، ((فردوسی)) موضوع است و ((نویسنده شاهنامه)) محمول است و با تغییر جایگاه آنها در قضیه ، نقش آنها تغییر نمی کند . 3-می دانیم که قضیه (( بعضی ب غیر الف است )) کاذب است . قضایای (( بعضی ب غیر الف نیست )) و (( هر ب غیر الف است )) از نظر صدق و کذب چگونه اند؟  (کنکور 97 داخل) 

1)نامعلوم – کاذب                        2)صادق – کاذب                     3)نامعلوم – نامعلوم                      4)صادق – نامعلوم 


پاسخ گزینه 2 است . قضیه اول داخل تحت تضاد قضیه اصلی است که اگر یک طرف کاذب باشد ، حتما طرف دیگر صادق خواهد بود . قضیه دوم تداخل قضیه اصلی است که در تداخل ، اگر قضیه جزئی کاذب باشد ، قضیه کلی هم کاذب خواهد بود . 4-در تعریف قیاس گفته می شود : (( نتیجه اش ضرورتاً از مقدمات به دست می آید .)) منظور از آن کدام است ؟(کنکور 97 داخل)     

1)اگر کسی مقدمات را نپذیرد ، دچار تناقض می شود . 

2)کسی که مقدمات را بپذیرد ، نمی تواند نتیجه را نپذیرد . 

3)مقدمات دو قضیه هستند که یک نتیجه ضروری به دست می دهند .

4)شخص باید هم مقدمات را قبول کند و هم نتیجه را تا دچار تناقض نشود . 


پاسخ گزینه 2 است . تشریح سایر گزینه ها :

گزینه 1 : اگر کسی مقدمات را قبول نداشته باشد الزامی به پذیرش نتیجه ندارد .

گزینه 3 : مقدمات حداقل از دو قضیه تشکیل شده اند . 

گزینه 4 : اگر مقدمات صحیح نباشند الزامی به پذیرش نتیجه نخواهد بود . 5-اگر عبارت (( عدد سه یک عدد فرد و متعلق به مجموعه اعداد طبیعی است )) را داشته باشیم ، کدام مورد درباره آن درست است ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)شامل دو تصدیق با موضوع یکسان است و همه اجزای دو تصدیق کلی هستند . 

2)شامل دو تصدیق با موضوع یکسان است که یکی از محمول ها کلی و دیگری جزئی است . 

3)یک تصدیق با یک موضوع کلی و دو محمول است که یکی از آنها جزئی و دیگری کلی است . 

4)یک تصدیق با موضوع جزئی و دو محمول است که یکی از آنها جزئی و محمول دیگر کلی است . 


پاسخ گزینه 1 است . عبارت مذکور شامل دو قضیه است . عدد سه یک عدد فرد است و عدد سه متعلق به مجموعه ی اعداد طبیعی است . همه ی اجزای هر دو تصدیق هم کلی هستند .  6-کدام عبارت نشان دهنده یک قضیه محصوره است ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)کلمات بیانگر تصورات ذهن هستند . 

2)مجموعه اعداد فرد ، غیر قابل شمارش است . 

3)جامعه بشری ، دربرگیرنده سایر جوامع انسانی است .

4)مجموعه ، از پنج حرف تشکیل می شود و در اصل عربی است . 


پاسخ گزینه 1 است . موضوع قضایای شخصیه ، یک شخص یا مجموعه ی مشخص و معین است . در جمله ی مذکور در گزینه ی ۱ کلمات حالت مطلق داشته و اشاره به شخص معین نمی کند و محمول را می توان بر تک تک افراد موضوع حمل کرد . اما در سایر گزینه ها ، ((مجموعه ی اعداد فرد)) ، ((جامعه ی بشری)) و لفظ ((مجموعه)) ، موضوع مشخصی دارند . 7-هرگاه قضیه (( هر الف ب است )) را عکس کرده و سپس نقیض آن را بسازیم ، کدام قضیه به دست می آید ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)بعضی ب الف نیست .                                    2)هیچ ب الف نیست .

3)بعضی غیر ب الف است .                              4)بعضی غیر الف ب است . 


پاسخ گزینه 2 است . عکس مستوی (( هر الف ب است )) قضیه ی (( بعضی ب الف است )) می باشد . نقیض این قضیه به صورت (( هیچ ب الف نیست )) می باشد . 8-درباره عبارت (( شکل اول قیاس باطل است ؛ چون مصادره به مطلوب است .)) کدام مطلب را می توان گفت ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)قیاسی است که مقدمه اول آن نادرست است .                     2)قیاس نیست ؛ چون حد وسط ندارد .

3)قیاسی است که مقدمه دوم آن نادرست است .                   4)قیاس نیست ؛ چون صورت آن غیر معتبر است . 


پاسخ گزینه 4 است . عبارت مذکور در صورت سوال اگرچه بر اساس یک قیاس تنظیم شده اما شرایط و صورت قیاس را ندارد و از مقدماتی تشکیل نشده است .9-می دانیم که نفرات اول و دوم و سوم مدرسه از نظر معدل ، در کلاس الف درس می خوانند . اگر از این مطلب نتیجه بگیریم که کلاس الف بالاترین معدل را در مدرسه دارد ، دچار چه مغالطه ای شده ایم ؟ (کنکور 96 داخل) 

1)تعمیم شتاب زده                2)تمثیل ناروا                       3)ایهام انعکاس                        4)بزرگ نمایی  


پاسخ گزینه 1 است . هرگاه از یک امر جزئی به یک نتیجه کلی برسیم ، دچار مغالطه تعمیم شتاب زده شده ایم . 10-کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند ؟ (کنکور 95 داخل) 

(( تعریف یک مفهوم مجهول با استفاده از مفاهیم ناشناخته ، امکان پذیر . . . . . .   )) 

1)نیست ؛ زیرا در آن صورت معرِف و معرَف یکسان نیستند . 

2)است ؛ به شرط آنکه از چند مفهوم معلوم هم استفاده شود . 

3)است ؛ به شرط آنکه یک مفهوم درونی هم وجود داشته باشد . 

4)نیست ؛ بنابراین بررسی سایر شرایط چنین تعریفی بی معناست . 


پاسخ گزینه 4 است . یکی از راه هاي شناختن این است که با استفاده از قواعد تفکر و به کمک مفاهیمی که قبلاً شناخته شده است ، مفهوم جدیدي را به دیگري بشناسانیم . همچنین از جمله قواعد تعریف این است که از مفاهیم و کلماتی استفاده کنیم که براي مخاطب روشن باشد. به هیچ وجه نمی توانیم کلماتی را به کار ببریم که از آنچه قصد تعریفش را داریم ، مبهم تر باشد . در هنگام تعریف کردن ، قواعد تعریف باید رعایت شوند و در صورتی که یکی از آنها به کار نرود ، آن تعریف ، شرایط تعریف درست را نخواهد داشت . 11-تفاوت اصلی قضایای شرطی با قضایای حملی کدام است ؟ (کنکور 95 داخل)  

1)مشروط بودن حکم                                     2)وجود مقدم و تالی 

3)استفاده از ادات شرط                                4)مشروط بودن اجزای قضیه 


پاسخ گزینه 3 است . اگر ادات شرط از قضیه ي شرطی منفصل یا متصل حذف شوند ، قضایایی حملی باقی می مانند . مثلا در قضیه ي ((الف ب یا ج است )) ، اگر ((یا)) را حذف کنیم ، دو قضیه ي حملی خواهیم داشت . 12-کدام عبارت درباره استدلال درست است ؟ (کنکور 95 داخل)

1)باید از معلومات گذشته تشکیل شود .                                     2)پاسخ هر سوالی را با آن می توان داد . 

3)تابع قوانین خاصی است که در منطق وضع شده است .           4)همیشه مقدمات آن با استدلال های قبلی ثابت شده اند . 


پاسخ گزینه 1 است . استدلال تابع قوانینی است که به طور طبیعی ذهن آدمی آن را به کار می برد (علت نادرستی گزینه 3) . بخش مقدمات در استدلال ، پیش دانسته هایی هستند که از راه ها و منابع دیگر به دست آمده اند (منابع مختلف و نه صرفاً استدلال) . به همین جهت در هر استدلالی از دانسته هاي قبلی بهره می برند . 13-کدام نسبت را می توان میان دو قضیه از قضایای زیر پیدا کرد ؟ (کنکور 95 داخل) 

(( هر فلزی هادی است )) – (( هیچ عایقی فلز نیست )) – (( برخی فلزات عایق هستند )) 

1)عکس نقیض                                2)تناقض                               3)تضاد                                  4)تداخل 


پاسخ گزینه 1 است . نسبت بین عبارت دوم و سوم عکس نقیض است . 14-هرگاه از قضیه ی (( هر کس دیپلم انسانی دارد ، آرایه می داند )) نتیجه بگیریم که (( دیپلمه ریاضی آرایه نمی داند )) دچار چه مغالطه ای شده ایم ؟ (کنکور 95 داخل) 

1)فقدان حد وسط                       2)ایهام انعکاس                         3)رفع مقدم                          4)وضع تالی


پاسخ گزینه 3 است . هرکس دیپلم انسانی دارد ، آرایه می داند . هر کس دیپلم انسانی ندارد (مثلاً دیپلم ریاضی دارد) پس آرایه نمی داند . قیاس استثنایی متصل در حالت رفع مقدم عقیم است و در صورت نتیجه گیري ، داراي مغالطه رفع مقدم است . 15-در کدام مورد ، هر دو عبارت قضیه حملی است ؟ (کنکور 94 داخل) 

1)ز دانش دل پیر برنا بود – دل در کسی مبند که دل بسته ی تو نیست 

2)بنی آدم سرشت از خاک دارند – طریق درویشان ذکر است و شکر 

3)اگر دنیا نباشد ، دردمندیم – نادان را از دانا وحشت است 

4)دوش مرغی به صبح می نالید – چگونه آدمی هستی 


پاسخ گزینه 2 است . تشریح سایر گزینه ها : قسمت دوم گزینه 1 شرطی است . قسمت اول گزینه 3 شرطی است . قسمت دوم گزینه 4 انشایی است . 16-با کدام دو مفهوم می توان یک منفصله ی حقیقی ساخت ؟ (کنکور 94 داخل) 

1)شعر و غزل                          2)پرنده و سیاه                          3)انسان و ناطق                       4)موازی و متقاطع 


پاسخ گزینه 4 است . برای ساختن یک منفصل حقیقی باید بین دو مفهوم رابطه تباین برقرار باشد . در گزینه 1 عموم و خصوص مطلق ، در گزینه 2 عموم و خصوص من وجه ، در گزینه 3 تساوی ، در گزینه 4 تباین وجود دارد . 17-پذیرش نتیجه استدلال تابع کدام است ؟ (کنکور 94 داخل) 

1)نوع استدلال                   2)پذیرش مقدمات                 3)یقینی بودن مقدمات                   4)اعتبار صورت استدلال 


پاسخ گزینه 2 است . پذیرش نتیجه هر استدلالی در گرو پذیرش مقدمات آن است ؛ چه آن مقدمات از منابع یقینی حاصل شده باشد و چه غیر یقینی . صرف پذیرش مقدمات مستوجب پذیرش نتیجه استدلال می شود .18-اگر از این قضیه که (( برخی انسان ها بی سواد هستند )) نتیجه بگیریم که (( همه ی باسوادها انسان اند )) ، درباره این نتیجه گیری کدام عبارت درست است ؟(کنکور 94 داخل) 

1)استدلالی است که حد وسط ندارد .                          2)تعمیم شتاب زده است . 

3)نوعی ایهام انعکاس است .                                     4)مغالطه وضع تالی است . 


پاسخ گزینه 3 است . مغالطه ایهام انعکاس زمانی رخ می دهد که قواعد عکس مستوی به درستی رعایت نشود . 19-وقتي با واقعيت مفهوم سر و كار پيدا مي كنيم ، پاي يك .......... به ميان می آيد ، كه ..........   (کنکور 93 داخل)

1)تصديق ـ در آن نوعي قضاوت وجود دارد .                                2)جمله ـ از سه تصور تشكيل شده است .

3)تصديق ـ به معناي (( جمله )) در دستور زبان است .               4)تصور ـ درباره ي هستي آن سؤال شده است . 


پاسخ گزینه 1 است . در تصديقات ، نوعي حكم و قضاوت وجود دارد . تصدیقات درباره واقعیت و تصورات درباره مفاهیم هستند . 20-كدام عبارت درباره ي قضايا درست نيست ؟ (کنکور 93 داخل)

1)قضاياي شرطي همواره سه جزيي نيستند .                              2)مقدم همواره به لحاظ معني پيش از تالي است .

3)در قضيه ي حملي ، گاهي محمول درباره ي موضوع نيست .    4)در قضيه ي حملي ، گاهي موضوع بعد از محمول ذكر مي شود . 


پاسخ گزینه 3 است . در قضيه حملی ، صفتي يا حالتي از چيزي بيان مي شود و هميشه محمول به موضوع حمل مي شود و به آن نسبت داده مي شود . 21-هرگاه در يكي از محصورات ، عكس مستوي گاهي درست باشد و گاهي نادرست ، .............  (کنکور 93 داخل)

1)بايد از موارد نادرست آن صرف نظر كرد .                       2)به اين معني است كه آن محصوره عكس لازم الصدق ندارد .

3)عكس نقيض آن هم همين طور خواهد بود .              4)درستي عكس بر اساس محتوا در نظر گرفته مي شود .


پاسخ گزینه 2 است . در عكس ، آنجا كه گاهي عكس مستوي درسـت و گـاهي غلـط است ، بايد بگوييم كه عكسِ لازم الصدق ندارد . از بین قضایای محصوره ، فقط سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد . 22-نمي توان درباره ي مقدمات استدلال گفت : (کنکور 93 داخل)

1)در خود استدلال اثبات مي شوند .                           2)گاهي مبتني بر حواس هستند .

3)از منابع مختلفي به دست مي آيند .                         4)جزو پيش دانسته هاي انسان هستند . 


پاسخ گزینه 1 است . مقدمات استدلال ، پيش دانسته هايي هستند كـه از راه هـا و منـابع گوناگوني حاصل مـي شـوند و در اسـتدلال مـورد اسـتفاده قـرار مي گيرند . 23-در قضيه ي ((الف ، ب يا ج است)) ، اگر ((يا)) حذف شود ، ..............   (کنکور 92 داخل)

1)يك قضيه ي حملي با محمول (( ب ج )) باقي مي ماند .                    2)دو قضيه ي حملي باقي مي ماند .

3)يك قضيه ي حملي با موضوع (( الف )) باقي مي ماند .                    4)قضيه اي باقي نمي ماند . 


پاسخ گزینه 2 است . اگر در قضیه شرطی منفصل (( یا )) را حذف کنیم ، دو قضیه حملی باقی می ماند . 24-هرگاه بدانيم كه قضيه ي ((هر الف غير ب است)) صادق است ، در مورد صدق يا كذب قضاياي ((بعضي غير ب الف است)) ، ((هيچ غير ب الف نيست)) و ((بعضي الف غير ب است)) ، به ترتيب مي توان گفت : (کنکور 92 داخل)

1)قابل تشخيص نيست ـ قابل تشخيص نيست ـ صادق است .             2)صادق است ـ كاذب است ـ قابل تشخيص نيست .

3)قابل تشخيص نيست ـ كاذب است ـ قابل تشخيص نيست .             4)صادق است ـ كاذب است ـ صادق است .  


پاسخ گزینه 4 است . قضیه اول عکس مستوی قضیه اصلی ، قضیه دوم نقیض قضیه اول ، قضیه سوم متداخل قضیه اصلی است . 25-نتيجه ي استقرا لزوماً كلي ............ ؛ در رياضيات ، از آن استفاده .............. و در علوم تجربي ............. دانشمند است . (کنکور 92 داخل)

1)است ـ نمي شود ـ مورد استفاده ي                              2)نيست ـ مي شود ـ مبناي اعتماد

3)است ـ مي شود ـ مبناي اعتماد                                   4)نيست ـ نمي شود ـ مورد استفاده ي  


پاسخ گزینه 3 است . نتیجه استقرا لزوماً کلی است که کاربرد زیادی در علوم تجربی و ریاضیات دارد و مبنای اعتماد به علوم تجربی است . 26-درباره ي قياس استثنايي نمي توان گفت : (کنکور 92 داخل)

1)مقدمه ي اول آن حتماً شرطي است .                                   2)بدون يك مقدمه ي حملي ، تشكيل نمي شود .

3)يك مقدمه ي آن ممكن است متصله يا منفصله باشد .       4)نتيجه ي استدلال ، ضرورتاً در يكي از دو مقدمه آمده است . 


پاسخ گزینه 4 است . در قیاس استثنایی ، نتیجه ی استدلال یا نقیض آن در یکی از مقدمات آمده است . 27-در تعريف ((مثلث)) ، ((فعل)) و ((تصور))  به ((سه پاره خط كه يكديگر را در سه نقطه قطع مي كنند)) و ((كلمه اي كه انجام كاري يـا وقـوع حالتي را بيان مي كند)) و (( يكي از اقسام فكر )) به ترتيب مي توان گفت ............... .  (کنکور 91 داخل)

1)صحيح است ـ جامع نيست ـ مانع نيست .                   2)صحيح است ـ مانع نيست ـ مانع نيست .

3)بي ربط است ـ مانع نيست ـ بي ربط است .                 4)بي ربط است ـ جامع نيست ـ بي ربط است . 


پاسخ گزینه 3 است . مثلث یک شکل است و نه پاره خط . تعریفی که برای فعل ارائه شده مانع نیست ، چون مصدر را هم شامل می شود . تصور یکی از اقسام علم است و نه فکر . 28-اگر گفته شود : (( آنگاه ج د است كه الف ب باشد )) ، (( توانا بود هر كه دانا بود )) ، (( خوب درس بخوانم تـا در امتحـان نگرانـي نداشـته باشـم)) به ترتيب ، كدام مورد ترسيم شده است ؟ (کنکور 91 داخل) 

1)تالی ، مقدم – مقدم ، تالی – مقدم ، تالی                      2)مقدم ، تالی – مقدم ، تالی – تالی ، مقدم  

3)تالی ، مقدم – تالی ، مقدم – مقدم ، تالی                     4)مقدم ، تالی – تالی ، مقدم – تالی ، مقدم 


پاسخ گزینه 3 است . قضایا به این صورت هستند : (( هرگاه الف ب باشد آنگاه ج د است )) ، (( هر کس دانا بود ، توانا بود )) ، (( اگر خوب درس بخوانم ، در امتحان نگرانی ندارم )) 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
تهیه کننده : 

مـهـرشـاد ایمانی نسب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

6/10/2023 5:02:51 AM
Menu