کتاب تابستان

وقتی در تابستان از شما می‌پرسند کلاس چندم هستید، چه جوابی می‌دهید؟

کتاب تابستان

کتاب تابستان 

وقتی در تابستان از شما می‌پرسند کلاس چندم هستید، چه جوابی می‌دهید؟

- من کلاس سوم بودم، می‌روم کلاس چهارم دبستان.

- من کلاس چهارم بودم، می‌روم کلاس پنجم دبستان.      

- من کلاس پنجم بودم، می‌روم کلاس ششم دبستان.

مثل اینکه تابستان یک پل ارتباطی بین سال قبل و سال بعد شماست. برای شروع از هر راهی و رسیدن به مقصد، همیشه خودمان را مجهز می‌کنیم، نگاهی به دور و برمان می‌اندازیم مبادا چیزی را جا گذاشته باشیم. برای گذر از فصل تابستان و رسیدن به سال تحصیلی بعد لازم است که درس‌های سال قبل شما جمع‌بندی شوند و یادگیری‌تان کامل شود. بهتر است کمی هم در مورد درس‌های سال بعد بدانید تا با ذهنی شفاف وارد کلاس درس سال بعد شوید.

کتاب تابستان،متناسب با روزهای تابستان تالیف شده است

در کتاب تابستان متناسب با نیاز شما، دو هدف در نظر گرفته ایم.

هدف اوّل( نگاه به گذشته) : دراین قسمت درس‌های سال قبل را مرور می‌کنیم. برای دروس ریاضی، علوم و فارسی و نگارش فارسی از سال قبل مرور می‌شوند. در این قسمت برای هر درس 10 سؤال چهارگزینه‌ای در نظر گرفته‌ایم. این درس‌ها را سال قبل خوانده‌اید و باید در تابستان مرور و یادآوری شوند. اگر در مبحثی ایراد داشتید می‌توانید دوباره آن مبحث را مرور کنید.

هدف دوّم( نگاه به آینده) : هدف این است که درس‌های سال بعد را پیشخوانی کنید. قرار نیست در این بخش کل کتاب را بخوانیم. 80 درصد مطالب نیسمال اول در 5 بخش به شما آموزش داده می‌شود. برای این بخش از کتاب تابستان، درس‌نامه در نظر گرفته‌ایم، با توضیح مفاهیم و ذکر چند مثال این مباحث به شما آموزش داده می‌شوند. سوالات بخش نگاه به آینده برای درس‌های ریاضی و علوم تشریحی و تستی است. اما درس فارسی فقط سؤال تستی دارد.

کتاب شامل چه درس‌هایی است ؟

درس‌های ریاضی، علوم و فارسی از درس‌های سال قبل شما مرور می‌شوند . از درس‌های سال بعد نیز درس‌های ریاضی و علوم و فارسی را پیشخوانی می‌کنید.

برای خرید این کتاب به سایت www.kanoonbook.ir مراجعه کنید

وقتی در تابستان از شما می‌پرسند کلاس چندم هستید، چه جوابی می‌دهید؟

- من کلاس سوم بودم، می‌روم کلاس چهارم دبستان.

- من کلاس چهارم بودم، می‌روم کلاس پنجم دبستان.      

- من کلاس پنجم بودم، می‌روم کلاس ششم دبستان.

مثل اینکه تابستان یک پل ارتباطی بین سال قبل و سال بعد شماست. برای شروع از هر راهی و رسیدن به مقصد، همیشه خودمان را مجهز می‌کنیم، نگاهی به دور و برمان می‌اندازیم مبادا چیزی را جا گذاشته باشیم. برای گذر از فصل تابستان و رسیدن به سال تحصیلی بعد لازم است که درس‌های سال قبل شما جمع‌بندی شوند و یادگیری‌تان کامل شود. بهتر است کمی هم در مورد درس‌های سال بعد بدانید تا با ذهنی شفاف وارد کلاس درس سال بعد شوید.

کتاب تابستان،متناسب با روزهای تابستان تالیف شده است

در کتاب تابستان متناسب با نیاز شما، دو هدف در نظر گرفته ایم.

هدف اوّل( نگاه به گذشته) : دراین قسمت درس‌های سال قبل را مرور می‌کنیم. برای دروس ریاضی، علوم و فارسی و نگارش فارسی از سال قبل مرور می‌شوند. در این قسمت برای هر درس 10 سؤال چهارگزینه‌ای در نظر گرفته‌ایم. این درس‌ها را سال قبل خوانده‌اید و باید در تابستان مرور و یادآوری شوند. اگر در مبحثی ایراد داشتید می‌توانید دوباره آن مبحث را مرور کنید.

هدف دوّم( نگاه به آینده) : هدف این است که درس‌های سال بعد را پیشخوانی کنید. قرار نیست در این بخش کل کتاب را بخوانیم. 80 درصد مطالب نیسمال اول در 5 بخش به شما آموزش داده می‌شود. برای این بخش از کتاب تابستان، درس‌نامه در نظر گرفته‌ایم، با توضیح مفاهیم و ذکر چند مثال این مباحث به شما آموزش داده می‌شوند. سوالات بخش نگاه به آینده برای درس‌های ریاضی و علوم تشریحی و تستی است. اما درس فارسی فقط سؤال تستی دارد.

کتاب شامل چه درس‌هایی است ؟

درس‌های ریاضی، علوم و فارسی از درس‌های سال قبل شما مرور می‌شوند . از درس‌های سال بعد نیز درس‌های ریاضی و علوم و فارسی را پیشخوانی می‌کنید.

برای خرید این کتاب به سایت www.kanoonbook.ir مراجعه کنید

3/23/2023 6:06:06 AM