کارنامه 5 نوع درس برای آزمونهای جمع بندی

آزمونهای پایان سال تحصیلی به دلیل جامع بودن و در برگرفتن مطالب نیمسال دوم اهمیت بسیار زیادی دارند برای برنامه ریزی در این آزمونها از کارنامه 5 نوع درس کمک بگیرید در این کارنامه درسهای شما بر اساس نتای

کارنامه  5 نوع درس برای آزمونهای جمع بندی


آزمونهای پایان سال تحصیلی به دلیل جامع بودن و در برگرفتن مطالب نیمسال دوم اهمیت بسیار زیادی دارند برای برنامه ریزی در این آزمونها از کارنامه 5 نوع درس کمک بگیرید در این کارنامه درسهای شما بر اساس نتایجی که در آزمونها گرفته اید به 5 نوع تقسیم شده اند :

نوع اول: نقاط قوت پایدار

مربوط به درس هایی است که شما همیشه در آن قوی هستید.بدین معنا که پایه ی شما در این درس آنقدر خوب است که همیشه در آن درس نمره ی خوب می گیرید"چه در مدرسه و چه در آزمون"

نوع دوم:نقاط قوت

 مربوط به درس هایی که امسال در آن ها قوی شده اید و همیشه رنگ عملکرد آبی یا سبز رنگ دارید.یعنی از هم تراز های خود یک یا دو واحد جلوتر هستید.

نوع سوم:درس هایی که نیاز به اندکی تلاش دارید

درس هایی که اغلب اوقات رنگ زرد هم دارند.یعنی درس هایی که گاهی اوقات از کسانی که با شما هم تراز هستند یک واحد عقب ترید.

نوع چهارم: درس های نوسانی

در این درسها گاهی نمره ی خوب و گاهی نمره ی بد.گاهی آبی و سبز و گاهی زرد و قرمز

نوع پنجم: درس هایی که نیاز به تلاش جدی دارید

معمولا رنگ عملکردتان قرمز است و از هم تراز های خود عقب هستید.شاید این درس هارا دوست ندارید و شاید هم کمتر مطالعه می کنید

برای موفقیت در آزمونهای جمع بندی لازم است روشی را که در درسهای نقاط قوت پایدار و نقاط قوت خود دارید برای درسهای دیگر به کار ببندید تا بتوانید در این درسها هم رشد کنید 

1/27/2023 10:15:41 PM