مصرف منیزیم برای بهبود افسردگی

نتایج یک پژوهش که توسط محققان کشور انجام شده است، نشان می‌دهد که مصرف مکمل منیزیم می‌تواند وضعیت افسردگی و منیزیم سرم را در بیماران افسرده بهبود ببخشد.

مصرف منیزیم برای بهبود افسردگی

نتایج یک پژوهش که توسط محققان کشور انجام شده است، نشان می‌دهد که مصرف مکمل منیزیم می‌تواند وضعیت افسردگی و منیزیم سرم را در بیماران افسرده بهبود ببخشد.

به گزارش ایسنا، افسردگی ۳۵۰ میلیون انسان را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به دلیل ناتوانی در زندگی سالم، عامل اصلی بیماری‌ها باشد.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که بین پاتوژنز افسردگی و سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز(BDNF) ارتباط وجود دارد.

در این راستا محققان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با انجام پژوهشی،‌ تاثیر مکمل یاری منیزیم بر سطح BDNF سرم و بهبود افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی را مورد مطالعه قرار دادند. 

این پژوهش که توسط دکتر منصور شهرکی و با همکاری منصور شکیبا، علیرضا داشی پور و مریم افشارفر انجام شده، به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور صورت گرفت.

۴۶ مرد مبتلا به افسردگی، به دو گروه مکمل منیزیم و دارونما تقسیم شدند و به مدت هشت هفته، تحت مداخله روزانه با ۵۰۰ میلی گرم منیزیم یا دارونما قرار گرفتند. قبل و هشت هفته پس از مداخله از افراد تست افسردگی بک برای سنجش وضعیت افسردگی و آزمایش نمونه خون برای سنجش وضعیت منیزیم و BDNF سرم انجام شد.

نتایج نشان داد که در پایان مداخله، مصرف مکمل منیزیم نمره تست افسردگی بک و منیزیم سرم را بهبود بخشید، اما بر سطح BDNF سرم تأثیری نداشت. البته بنا بر اعلام محققان پروژه، به نظر می‌رسد تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است.

منبع :

2/6/2023 12:48:35 AM