مکانیک- فیزیک- نکات درسی- ویدا نادری

اگر متحرکی روی خط راست با سرعت ثابت (با اندازه و جهت ثابت) حرکت کند، می‌گوییم حرکت جسم یکنواخت است.

مکانیک- فیزیک- نکات درسی- ویدا نادری

مکانیک- فیزیک- نکات درسی--یازدهم و دهم هنرستان

3/30/2023 4:19:09 AM