به وجود آوردن بار الکتریکی_فصل اول الکتریسیته ساکن_محمد قدس

این مطلب در مورد روش‌های ایجاد بار الکتریکی در اجسام است

به وجود آوردن بار الکتریکی_فصل اول الکتریسیته ساکن_محمد قدس

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )