مقایسه کلیدهای سنجش و کلیدهای پیشنهادی دبیران (کنکور 1400)

در این مطلب به بررسی میزان تطابق کلیدهای ارسالی دبیران و کلیدهای اعلامی سازمان سنجش میپردازیم...

مقایسه کلیدهای سنجش و کلیدهای پیشنهادی دبیران (کنکور 1400)

ســلام همراهان عـزیز

در این مطلب با دیدی جامع و کلی کنکورهایانســـانی، ریاضی، تجربی وهنر را بررسی می‌کنیم.


چه تعداد سؤال چــالشی در کنکور امسال وجود داشته است؟

* کنکور انســانی: در مجموع سؤالات عمومی و سؤالات اختصاصی 7 سؤال چـالشی وجود دارد؛ این به معنای آسان بودن دیگر سؤالات نیست بلکه بدان معناست که این‌ها سؤالاتی هستند که به لحاظ سطح دشواری و دام‌دار بودن در بالاتــرین سطح قرار داشته‌اند.

* کنکور ریــاضی: با بررسی کل دفترچه عمومی و اختصاصی به 9 سؤال چالشی برمی‌خوریم؛ این سؤالات ممکن است نوآوری داشته باشند، از دام‌آموزشی استفاده کرده  یا زمان‌بر بوده باشند و یا به دلیل دیگری دشوار واقع شده باشند. پیشنهاد می‌کنیم یک‌بار این سؤالات را به خوبی بررسی و تحلیل نمایید.

* کنکور تجــربی: در این رشته از مجموع سؤالات عمومی و اخــتصاصی، 47 سؤال چالشی استخراج شده است. با بررسی پاسخ‌های تشریحـی که دبیران بر روی سایت ارسال کرده‌اند می‌توانید این سؤالات را به‌خوبی تحلیل و بررسی کنید.

* کنکور هنــر: در نهایت 15 سؤال چــالشی نیز از میان سؤالات عمومی و اختصاصی کنکور هنر یافت شده است.


چه میزان کلیدهای ارسالی دبیران به کلیدهای سازمان سنجـش نزدیک بوده و انطباق داشته است؟

* کنکور انسانی: در 125 سؤال انطـباق صددرصدی میان همه‌ی کلیدهای ارسالی دبیران و کلیدهای اعلامـی سازمان سنجش وجود داشته است. در 7 سؤال نیز تقریباً دو سوم کلیدهای ارسالی منطبق با کلیدهای اعلامی سنجش بودند و در باقی سؤالات اکثریت قریب به اتفاق همان کلیدهای سنجش را انتخاب کرده‌اند و تنها بین 1 تا 7 نفر گزینه‌هایی دیگر را برگزیده‌اند.

* کنکور ریاضی: در 94 سؤال به‌طور کامل تمامی کلیدهای ارسالی دبیران با کلیدهایی که توسط سازمان سنجش اعلام شده است تطابق مشاهده می‌شود. در 9 سؤال نیز تقریباً دو سوم کلیدهای ارسالی منطبق با کلیدهای سنجش بودند و در باقی مانده‌ی سؤالات نیز تنها 1 تا 7 اختلاف نظر مشاهده می‌شد و اکثریت دبیران هم‌عقیده با کلیدهای اعلامی سازمان سنجش بودند. 

* کنکور تجربی: در 29 سؤال کلیدهای ارسالی توسط همه‌ی دبیران با کلیدهای اعلامی سازمان سنجش مطابقت داشت. در این درس با توجه به جمعیت بیشتر دبیرانی که کلیدزنی کرده‌اند اختلاف نظرات نیز بالتبع بیش از سایر رشته‌هاست. از این روی در 47 سؤال نیز بین دو سوم تا سه چهارم دبیران گزینه‌هایی مطابق نظر سازمان سنجش را برگزیده بودند و در نهایت در باقی سؤالات نیز تنها 1 تا 15 اختلاف نظر مشاهده می‌شود که در هر درس آمار متفاوت است. در سؤال 35 علیرغم این که تمامی دبیران بر گزینه 1 اتفاق نظر دارند اما سازمان سنجش گزینه‌ی 3 را به عنوان پاسخ صحیح در نظر گـرفته است.

* کنکور هنـر: در 165 سؤال کلیدهای  ارسالی توسط همه‌ی دبیران با کلیدهای اعلامی سازمان سنجش مطابقت داشت. در 15 سؤال نیز تقریباً دو سوم دبیران هم‌نظر با سازمان سنجش بودند. در باقی سؤالات نیز بین 1 تا 4 دبیران بعضاً گزینه‌هایی غیر از کلیدهای اعلامی سنجش را انتخاب کرده بودند.


           * جزئیات این مطـــلب به تفکیک رشته در ذیل آورده شده است.            

مطالب مرتبط