جمع بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه عمومی کنکور زبان 1400

در این مطلب به تحلیل و بررسی کلیدهای ارسالی دفترچه عمومی کنکور زبان میپردازیم...

جمع بندی کلیدهای پیشنهادی دفترچه عمومی کنکور زبان 1400


در این مطلب تحلیل کلیدهای پیشنهادی دروس عمومی کنکور 1400 زبان را با هم بررسی می کنیم.


ویژگـی این تحلیل :

- بررسی کلید سوالات در چند حیطه مختلف

- ارائه سوالات چالشی و مباحثی پراختلاف در تعیین گزینه‌ی صحیح

- بررسی کلیدهای پیشنهادی به صورت سوال به سوال

- سطح‌بنــدی تمام سؤالات

- مقایسه با کنکور سال گـذشته

 • سوالات بدون اختلاف نظر :

در12 سؤال هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ سال گـذشته در 14 سوال همه‌ی دبیران در این درس هم نظر بودند.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

درس 7 سؤال بین 1 تا 2 دبیر از نظر اکثریت تبعیت نکرده و گزینه‌ای دیگر را انتخاب کرده‌اند؛ سال گذشته در 7 سوال تنهـا یک دبیر نظری متفاوت با سایر دبیران ارائه کرده بود.

4 سؤال نیز در شرایطی هستند که 3 الی 4 دبیر نظری متفاوت با دیگران دارند. سال گذشته در این درس در سه  سؤال چنین شرایطی داشتند. پیشنهاد میکنیم این سؤالات را بررسی کنید شاید برای شما نیز دام‌دار باشند.

 • سوالات چالشی :

سال گذشته تنها یک سؤال چالشی در این درس وجود داشت اما امسال یک عدد بیشتر شده است. دو سؤال (9 و 12) را حتما با دقت به همراه پاسخنامه بررسی کنید و نکات این سؤالات را خوب تحلیل نمایید.

 • سوالات بدون اختلاف نظر :

در12 سؤال دبیران متفق القول از یک گزینه به عنوان پاسخ صحیح یاد کرده‌اند. سال گذشته در این درس 6 سوال بدون اختلاف نظر بودند و هر 67دبیر با هم وحدت نظر داشتند.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

در8 سؤال بین 1 تا 4 دبیر از نظر اکثریت تبعیت نکرده‌اند؛ سال گذشهت در این درس در 16 سوال تنها یک دبیر نظری متفاوت با سایر دبیران ارائه کرده بودند.

در 4 سؤال بین 5 تا 9 دبیر نظری متفاوت با دیگر دبیران دارند؛ این سؤالات را بادقت بررسی کنید شاید برای شما نیز چالشی باشند.

 • سوالات چالشی :

سال گذشته در این درس 3 سؤال چالشی وجود داشت حال آن که امسال تنها یک سؤال چالشی وجود دارد؛ به همراه پاسخنامه‌ی تشریحی این سؤال را تحلیل نمایید و علت چالشی بودن این سؤال را پیدا کنید؛ آیا این سؤال نوآوری داشته است؟ ترکیبی بوده است؟ و ... .

 • سوالات بدون اختلاف نظر :

در 15 سؤال تنها یک نظر از سوی دبیران ارائه شده و این به معنای وحدت نظر همگی دبیران است؛ سال گذشته در این درس 13 سوال بدون اختلاف نظر بودند و تمامی 12 دبیر در این سوالات با یکدیگر هم عقیده بودند.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

درس 4 سؤال 1 الی 2 دبیر نظری مشابه دیگر دبیران ندارند؛ سال گذشته در 6 سوال شاهد چنین شرایطی بودیم.

در 2 سؤال بین 2 تا 5 دبیر نظری متفاوت با اکثریت دارند؛ سال گذشته در 3 سؤال چنین شرایطی وجود داشت؛ این سؤالات را به دقت بررسی نمایید شاید برای شما هم دام‌دار باشند.

 • سؤالات چالشی:

سال گذشته هیچ سؤالی در این درس چالشی محسوب نشده بود اما امسال 4 سؤال چالشی در این درس داریم؛ به همراه پاسخنامه اولاً بدنبال یافتن علت دشواری این سؤالات و ثانیاً نکته‌ای باشید که در پاسخ به این سؤالات شما را کمک نماید.

 • سوالات بدون اختلاف نظر :

در 8 سرال هیچ اختلافی نیست و کلیه‌ی دبیران وحدت نظر دارند؛ درحالیکه سال گذشته در 16 سوال دبیران متفق القول بودند و اختلاف نظری وجود نداشت.

 • سوالاتی با چندنظر متفاوت :

در 14 سؤال بین 1 تا 4 دبیر نظری متفاوت با دیگر دبیران دارند. سال گذشته 7 سؤال حائز چنین شرایطی بودند.

در 3 سؤال بین 5 تا 9 دبیر از نظر اکثریت تبیعت نکرده و گزینه‌ای دیگر را پاسخ سؤال دانسته‌اند. نکات این سؤالات را به خوبی بررسی نمایید ممکن است برای شما نیز دام‌دار باشند.

 • سوالات چالشی :

سال گذشته 2 سؤال چالشی در این درس وجود داشت اما امسال هیچ سؤالی چالشی محسوب نمی‌شد.


* تمامی کلیدهای ارسالی در همه رشته‌ها بررسی و جمع بندی آنها ارائه خواهد شد.

این مطلب را به همراه تحلیل سؤالات میتوانید از فایلی که در ذیل آورده شده است بارگذاری و مشاهده بفرمایید.