حامد مقدس‌زاده: تحلیل درس عربی کنکور منحصراً زبان 1400

در مطلب ارائه شده، تحلیل درس عربی کنکور منحصراً زبان 1400 را که توسط آقای حامد مقدس‌زاده نوشته شده ملاحظه می‌فرمایید.

حامد مقدس‌زاده: تحلیل درس عربی کنکور منحصراً زبان 1400

حامد مقدس‌زاده:کارشناسی ارشد مدیریت، طراح سؤالات کانون، مدرس عربی