محمد سهرابی: تحلیل درس زبان عمومی کنکور 1400 - منحصراً زبان

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان عمومی کنکور 1400 - منحصراً زبانمحمد سهرابی: تحلیل درس زبان عمومی کنکور 1400 - منحصراً زبان

محمد سهرابی: تحلیل درس زبان عمومی کنکور 1400 - منحصراً زبان

محمد سهرابی- دبیر زبان- طراح سوال و مؤلف کتاب‌های قلمچی