سپهر برومند: تحلیل درس زبان تخصصی کنکور 1400 - منحصراً زبان

سپهر برومند: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 1400 - منحصراً زبانسپهر برومند: تحلیل درس زبان انگلیسی کنکور 1400 - منحصراً زبان

سپهر برومند: تحلیل درس زبان تخصصی کنکور 1400 - منحصراً زبان

سپهر برومندپور – رتبه 150 کنکور زبان و دانشجوی داروسازی دانشگاه اصفهان – طراح آزمون های آزمایشی قلمچی – ویراستار – درصد صد زبان کنکور در سه سال – مدرس زبان انگلیسی کنکور