امسال سطح دشواری سوال‌های کنکور چگونه خواهد بود ؟

واقعیت این است که پاسخ این سوال را کسی نمی‌داند . اما هر سال پس از برگزاری کنکور صدها نفر از دانش آموزان کانونی در سایت کانون سطح دشواری هر درس را اعلام می‌کنند

امسال سطح دشواری سوال‌های کنکور چگونه خواهد بود ؟

امسال سطح دشواری سوال ها چگونه خواهد بود ؟

 واقعیت این است که پاسخ این سوال را کسی نمی داند .

 اما هر سال پس از برگزاری کنکور صدها نفر از دانش آموزان کانونی در سایت کانون سطح دشواری هر درس را اعلام می کنند . در سال های گذشته هم این کار را انجام دادند. ما در جدول زیر احساس دانش آموزان 98 و 99 را درباره ی هر درس در ج کرده ایم و سپس نتایج واقعی را هم در کنار این اظهار نظرها آورده ایم .

 امسال هم شما پس از کنکور نظر خود را درباره ی سطح دشواری اعلام کنید و پس از مقایسه با اظهار نظر های سال های قبل متوجه می شوید که سطح دشواری کنکور 1400 به کدام یک از سال های 98 و 99 نزدیک تر یا دور تر است . جمع بندی و تحلیل ها را پس از تکمیل اظهار نظر ها از روز چهارشنبه برای هر گروه آزمایشی درج خواهیم کرد.