تاریخ هنر جهان- هنر رنسانس- فاطمه منعمی

خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به فصل سیزدهم کتاب 00 مطرح م یشود. /2/ تاریخ هنر جهان م یباشد و در آزمون 31

تاریخ هنر جهان- هنر رنسانس- فاطمه منعمی

مباحث این درسنامه مربوط به فصل سیزدهم کتاباریخ هنر جهان م یباشد و در آزمون 31 اردیبهشت مطرح می شود.

نویسنده: فاطمه منعمیرتبه: 3رشته: گرافیک-گرافیکدانشگاه: شریعتی

3/25/2023 10:55:27 PM