کتاب مجموعه سؤالات امتحانی هفتم

کتاب مجموعه سؤالات امتحانی هفتم، مناسب‌ترین منبع برای آزمون‌های پایان سال است.

کتاب مجموعه سؤالات امتحانی هفتم

کتاب مجموعه سؤالات امتحانی هفتم

بین کتاب‌های کانون برای هفتمی‌ها، کتاب مجموعه سؤالات امتحانی هفتم، مناسب‌ترین منبع برای آزمون‌های پایان سال است. 

این کتاب، دارای 80 دوره نمونه سؤال امتحانی از مدارس منتخب سراسر کشور به شکل زیر است:

ده دوره نمونه سؤال امتحانی فارسی

ده دوره نمونه سؤال املا و انشا 

ده دوره نمونه سؤال امتحانی پیام‌های آسمان

ده دوره نمونه سؤال امتحانی مطالعات اجتماعی

ده دوره نمونه سؤال امتحانی عربی 

ده دوره نمونه سؤال امتحانی زبان انگلیسی 

ده دوره نمونه سؤال امتحانی ریاضی 

ده دوره نمونه سؤال امتحانی علوم 

چیزی در حدود نیمی از صفحات کتاب را، پاسخ‌های تشريحي این برگه‌های امتحانی تشکیل می‌دهد، یعنی مطالعه‌ی پاسخ‌های تشریحی پس از آزمون‌ها، خود منبعی مناسب برای یادگیری است. برگه‌های امتحانی، بارم‌بندی نیز دارد و راهنمای خوبی برای هدفمند درس خواندن است. گستردگی سؤالات از شهرها و مدارس مختلف نیز باعث می‌شود نمونه سؤالی جا نماند. هم‌چنین برای کسانی که این کتاب را برای نیم‌سال دوم مدّ نظر دارند، ذکر این نکته ضروری است که پنج آزمون از ده آزمونِ هر درس این کتاب، مختصّ نیم‌سال دوم است.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1027