گفت و گو با فاطمه فضولی رتبه 16 کنکورهنر 98

مصاحبه با فاطمه فضولی رتبه 16 منطقه 2 کنکور هنر .دانشجوی طراحی صنعتی دانشگاه تهران

گفت و گو با فاطمه فضولی رتبه 16 کنکورهنر 98

سلام رفقا

اميدوارم خوب باشيد.

مصاحبه با فاطمه فضولي رتبه 16 منطقه 2 كنكور هنر 98 .دانشجوي طراحي صنعتي دانشگاه تهران بارگذاري شده، 

نكات خوبي در مورد كنكور عملي اين رشته گفته، حتما استفاده كنيد.