هفت تست (کنکور سراسری هنر 97)

یک تست از هر هفت درس تخصصی کنکور هنر تهیه شده از کتاب زرد کانون مربوط به کنکور هنر 97

هفت تست (کنکور سراسری هنر 97)

درک عمومی هنر

1) نماي خارجي كدام كليسا، به معماري ايراني نزديك تر است؟

1) سركيس مقدس تهران             2) آنتوان مفدس مازندران

3) استاپانوس مقدس اصفهان      4) تادئوس مقدس آذربايجا غربي


ریاضی

2) اگر بيست شهريورماه روز يكشنبه باشد، سيزده آبان كدام روز هفته است؟

1) شنبه               2) چهارشنبه               3) پنج شنبه                 4) جمعه


ترسیم فنی

3) در شکل زیر F مشخص است. در اين جسم چند صفحه ي عمود بر صفحه ي افقي تصوير وجود دارد؟ 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7


خلاقیت تصویری

4) مجسمه ي مقابل، به كدام سبك هنري نزدي كتر است؟

1) كنستروكتيويسم

2) سوپره ماتيسم

3) ميني ماليسم

4) فوتوريسم


خلاقیت نمایشی

5) اولين نمايش ايراني اجرا شده در اروپا، كدام است؟

1) بلبل سرگشته                        2) پروين دختر ساسان

3) رستاخيز سلاطين ايران           4) جعفرخان از فرنگ برگشته


خلاقیت موسیقی

6) "دونلی" جزء كدام يك از خانواد ه هاي صوتي زير است؟

1) كوردوفون            2) ايديوفون            3) ممبرانوفون               4) آيروفون


خواص مواد

7) الياف مورد استفاده و رايج در قال يبافي كدام هستند؟

1) پشم، ابريشم، پنبه           2) پشم، كرك، پنبه             3) كرك، پشم، ابريشم              4) موي بز، پشم، ابريشم