روش مطالعه عربی: عاطفه صبوری با میانگین درصد 90 در آزمون ها

در این مطلب عاطفه صبوری از شهر قم با میانگین درصد 90 در درس عربی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه عربی: عاطفه صبوری با میانگین درصد 90 در آزمون ها

در این مطلب عاطفه صبوری از شهر قم با میانگین درصد 90 در درس عربی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش مطالعه عربی  دانش آموز برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

روش مطالعه عربی: سبحان قاغایی با میانگین درصد 96 در آزمون ها

روش مطالعه عربی: رضا نورمحمدی با میانگین درصد 88 در آزمون ها

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.