هفت تست (کنکور سراسری هنر 94)

7 تست از دروس تخصصی کنکور هنر سراسری 94 از کتاب زرد کانون

هفت تست (کنکور سراسری هنر 94)

درك عمومي هنر

تناسبات كدام دوره از معماري اروپايي، همتاي شيوه ي آذري در ايران است؟

1) باروك             2) گوتيك             3) رمانسك                 4) بيزانس


رياضي

شكل مقابل، از به هم پيوستن چند قطعه مطابق نمون ههاي وسط، ايجاد شده است؟

1) 18

2) 22 

3) 24 

4) 28 


ترسيم فني

چرا دانش هندسه به وجود آمده است؟ براي:

1) ترسيم شكل هاي دقيق          2) تعريف و بيان اشكال

3) رسم اشكال هندسي             4) به كار بردن قضايا در رسم اشكال


 تصوير

تصوير مقابل، فاقد كدام بيان بصري است؟

1) انزواي تاريخ

2) افول ارز شها

3) رشد شهرنشيني

4) نوگرايي در معماري مدرن


 نمايش

هدف از انتخاب زاوي هي دوربين در صحن هي مقابل چيست؟

1) اغراق در عوامل بصري

2) اغراق در بيان احساس

3) تجسم روح سركش

4) والانمايي


موسيقي

فاصله ي بيست و سوم افزوده از نت "دو" چيست؟

1) فاديز         2) رديز           3) مي            4) فا


خواص مواد

كدام يك از الياف زير، ترموپلاست است؟

1) ويسكوز        2) ابريشم        3) دي استات        4) اكريليك

6/4/2023 7:47:27 PM
Menu