معرفی کتاب سه سطحی شیمی 2

1- سؤال‌های این کتاب، در سه سطح تنظیم شده اند : سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر

معرفی کتاب سه سطحی شیمی 2

معرفی کتاب سه سطحی شیمی 2:

1- سؤال های این کتاب، در سه سطح تنظيم شده اند : سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر، بنابراين نيمی از دانش آموزان، مخاطب اين كتاب هستند يعنی دانش آموزانی با نمره‌ی بين 14 تا 20 در مدرسه و یا ترازهای بيش از 5000 در آزمون‌های كانون.

2- ويژگی دوم كتاب اين است كه تك تك سؤال‌ها، شناسنامه و هويت دارند و براساس آمار ميزان مراجعه به هر سوال  در آزمون‌های كانون چيده شده اند، یعنی سؤال‌ها به طور سليقه ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظيم نشده اند.

3- در این کتاب 181 سوال نسبتا دشوار، 200 سوال دشوار و 219 سوال دشوارتر آورده شده است، یعنی در کل این کتاب 600 سوال دارد، یعنی بطور میانگین، 200 سوال از هر فصل کتاب درسی.

4- توصیه می‌شود که بعد از مطالعه کتاب درسی، کتاب پرتکرار و کتاب سه سطحی، به مطالعه این کتاب بپردازید.

5- این کتاب، یکی از بهترین منابع برای ایجاد آمادگی قبل از آزمون های جمع بندی کانون است.

لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/997