انواع اسم اشاره

هذا، هذه، ذلک، تلک:اسم اشاره مفرد برای شخص و شیئی که در نزدیکی ما قرار دارد: مذکر: هذا (این) مؤنث: هذه (این) مثال: هذا رجلٌ، هذا طالبٌ، هذه بنتٌ، هذه إمرأهٌ و …

انواع اسم اشاره

هذا، هذه، ذلک، تلک:اسم اشاره مفرد

برای شخص و شیئی که در نزدیکی ما قرار دارد:

مذکر: هذا (این)

مؤنث: هذه (این)

مثال: هذا رجلٌ، هذا طالبٌ، هذه بنتٌ، هذه إمرأهٌ و …

برای شخص و شیئی که دور از ما قرار دارد:

مذکر: ذلک (آن)

مؤنث: تلک (آن)

مثال: ذلک جبلٌ، تلک شجرهٌ و …

اسم های اشاره که برای:مکانبه کار می روند

هُنا: برای اشاره به نزدیک« اینجا»

هُناکَ : برای اشاره به مکان متوسط.

هُنالِکَ و ثَمَّ: برای اشاره به مکان دور

نکته!

أُولئکَوهؤلاء میان جمع مذکر و جمع مؤنث مشترک هستند.

هؤلاء إخوانٌ ، هؤلاءِ أخَوَاتٌ

برایجمع غیر عاقلاز اسم اشاره مفرد مؤنث استفاده می کنیم.

تلکَ(هذهِ) الجبالُ ، هذهِ (تلکَ) کُتُبٌ

هذِهِ کُتُبٌ­ علمیّهٌ: این ها ، کتابهای علمی هستند.

اسم اشاره مثنیمانند اسم­ های مثنی معرب به حروف هستند،

  • در حالترفع«الف و نون »

  • در حالتنصب و جر«یاء و نون »

می گیرند.

ترجمه اسم اشاره

اگر بعد از اسم­ اشاره ­اسم­ دارای(ال)بیاید باید لازم ­است ­که ­اسم اشاره ­به ­صورت مفرد (این) و (آن) ترجمه ­کرد. و برعکس­ اگراسم بعد از آنها (مشارٌالیه) نکره ­باشد اسم اشاره­ طبق صیغه ­ی خود ومشارٌالیه به صورت­ مفرد ترجمه می­شود.

مثال

هذهِ الشَّجرهُ باسِقَهٌ: این درخت، بلند است.

هؤلاءِ طلابٌ: این ها ، دانش آموز هستند.

هؤلاءِ النّاسُیُکْرِمُونَنِی: این مردم مرا گرامی می دارند.

هذانِ­ المُعَلِّمانِ حاذِقانِ : این معلّمان، ماهر هستند.

هذانِ­ معلِّمانِ: این ها، معلّم هستند.

هؤلاءِ الْمُعَلِّمُونَ حَاذقُونَ: این معلّمان حاذق و ماهر هستند.

هؤُلاءِ مُعَلِّمُونَ: این ها معلّم هستند.

نکته!

اگر اسم دارای «ال» بعد از اسم اشاره جامد باشد نقشعطف بیاندارد و اگر مشتق باشد نقشصفتدارد.

هذا الرَّجُلُ : این مرد (الرَّجُلُ :عطف بیان است)

رَبِّ إِجعَل هذا البلدَ آمِنَاً (البلدَ :عطف بیان و منصوب است)

هذا الکَاتِبُ : این نویسنده ( الکاتِبُ: صفت است)

  • و اگر اسم بعد از اسم اشاره نکره باشد نقشخبردارد:

هذا کاتِبٌ : این نویسنده است. (کاتِبٌ خبر و مرفوع)