یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی دانشگاه‌‌های ارومیه در سال 99

فایل با کیفیت قبولی‌های سال 99 را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.

یادگار ماندگار: قبولی‌های کانونی دانشگاه‌‌های ارومیه در سال 99

یادگار ماندگار : قبولی های کانونی دانشگاه علوم پزشکي اروميه ، دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه در همه رشته ها در سال 99 را در ادامه مشاهده کنید.


فایل با کیفیت قبولی های سال  99  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.