نحوه مطالعه درس عربی در امتحانات پایان ترم

نحوه مطالعه درس عربی در امتحانات پایان ترم نحوه مطالعه درس عربی در امتحانات پایان ترم نحوه مطالعه درس عربی در امتحانات پایان ترم

نحوه مطالعه درس عربی در امتحانات پایان ترم


در امتحانات پایان ترم، قبل از هر چیز سعی کنیدجزوه دبیر خودرا به طور کامل مورد مطالعه قرار دهید. از آن جایی کهترجمه متن هم نیازمند دانستن کلمات و هم نیازمند فهم قواعد می باشد،پس ابتدا این دو بخش را باید مطالعه کنید و سپس به سراغ ترجمه حکایت ها، متون و داستان های عربی داخل کتاب درسی بروید. از این جهتلغات موجود در آخر کتاب را بخوانیدو معانی آن ها را به طور کامل به خاطر بسپارید.

سپس به سراغ قواعد کتاب خود برویدو با خواندن قسمت آموزشی داخل کتاب و جزوه دبیر، این قسمت را یاد بگیرید. در صورتی که در فهم قواعد دچار مشکل شدید، می توانید از کتاب های کمک آموزشی کمک بگیرید. حال می توانیدترجمه های عربی به فارسی و یا فارسی به عربیرا انجام دهید وتمرین های مربوط به لغات و قواعد داخل کتاب را حل نمایید.همچنین با پاسخ گویی به نمونه سوالات بیشتر، می توانید تسلط خود را بالا ببرید.

اما به یاد داشته باشید که ممکن است امتحانات پایان ترم شما، همانامتحانات نهاییباشد! از آن جایی که امتحانات نهایی به صورتهماهنگ و سراسریبرگزار می شوند وطراحان آن ها دبیران مدرسه نیستند، پس روند تقریبا یکسانی در سوالات آن ها وجود دارد، اما ممکن است پرسش های آن،کمی سخت تراز مباحثی باشد که در کلاس مدرسه به شما تدریس شده است.

روش صحیح مطالعه عربی برای امتحانات نهایی

در امتحانات نهایی (مانند کنکور)، بیشترین نمره به قسمت ترجمه تعلق می گیردکه طراحان در این مورد بیشتر علاقه دارند که جملات را از لحاظ دستوری مورد بررسی قرار دهند،مانند ترجمه صحیح فعلاز لحاظ زمان ماضی، مضارع، مستقبل، ماضی بعید، ماضی التزامی و… . برای یادگیری قواعد عربی، بهتر است که ابتدا جزوه معلم خود را به طور کامل مورد مطالعه قرار دهید. سپس مطالبی که فرا گرفتید را به دانش آموز فرضی خود توضیح دهید طوری که انگار شما معلم او هستید. این روش می تواند به تثبیت مطالب خوانده شده در ذهن شما کمک کند.

بعد از آن، باید متن کتاب درسی را مطالعه کنید و کلماتی که دارای قواعد را مشخص نمایید. معانی لغات داخل کتاب را نیز به طور کامل مورد بررسی قرار دهید و بعد از فراگیری معنی کلمات عربی و بخش قواعد، می توانید متون و حکایت ها را نیز ترجمه کنید. حتما علاوه بر تمرین های داخل کتاب،نمونه سوالات امتحانات نهایی عربی سال های گذشته را نیز مورد مطالعه قرار دهید تا بیشتر با چگونگی طراحی سوالات آشنا شوید.همچنین می توانید باحل نمونه سوالات امتحانات نهایی درس عربی سال های گذشته،به تسلط بیشتری دست پیدا کنید.

آزمون های نهایی از آن جهتاهمیتدارند که این امتحانات به صورتسراسری و هماهنگبرگزار می شوند و نمره آن ها بر روی معدل و به تبع از آن بر رویرتبه کنکورتاثیر دارد. لازم به ذکر است که برای به دست آوردن یک رتبه خوب در کنکور سراسری بهتر استنحوه مطالعه دروس عمومی کنکور سراسریرا نیز بدانید.