کنکور99هنرستان-رویکرد طراحان نسبت به قبل-اخلاق حرفه ای

بر خلاف سال پیش اکثر سوالات به صورت شایستگی محور طراحی شده اند.

کنکور99هنرستان-رویکرد طراحان نسبت به قبل-اخلاق حرفه ای

   *در فایل قرار داده شده، رویکرد و گرایش طراحان کنکور 99 نسبت به قبل در درس الزامات محیط کارمورد بررسی قرار گرفته است. این مطلب توسط خانم مهسا پیران، رتبه 3 کنکور 98، با توجه به بازخورد های هنرجویانی که در کنکور فنی سال 99 شرکت کرده اند، تهیه شده است. همچنین توصیه هایی در رابطه با چگونگی درس خواندن برای هنرجویان ارائه داده شده است.