فیلم مشاوره درسی الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان - تحلیل آزمون

آقای ایمان صادقی فرد مسئول رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در فیلم زیر در مورد کارنامه و تحلیل آزمون بعد از شرکت در آزمون و صفحه شخصی دانش آموزان در سایت کانون توضیح می‌دهد.

فیلم مشاوره درسی الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان - تحلیل آزمون

آقای ایمان صادقی فرد مسئول رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در فیلم زیر در مورد کارنامه و تحلیل آزمون بعد از شرکت در آزمون و صفحه شخصی دانش آموزان در سایت کانون توضیح می دهد.

فایل های ضمیمه

مشاوره درسی رشته الکتروتکنیک - تحلیل آزمون
6/5/2023 11:20:38 AM
Menu