صلاحیت حرفه‌ای و الگوی شایستگی در آموزش فنی و حرفه‌ای

چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای، چهارچوبی است که بر اساس شاخص‌های توافق شده، صلاحیت‌ها، مدارک و گواهی‌نامه‌ها در سطوح و انواع مختلف را به صورت منسجم به هم ارتباط می‌دهد

صلاحیت حرفه‌ای و الگوی شایستگی در آموزش فنی و حرفه‌ای

صلاحیت حرفه‌ای و الگوی شایستگی در آموزش فنی و حرفه‌ای

3/20/2023 7:57:50 PM