کتاب پرتکرار، راهی به سوی پیشرفت

سال گذشته با سولماز آشنا شدم؛ دختری که با مشکل حرکتی به دنیا آمده بود و کسی به او توجهی نداشت.

کتاب پرتکرار، راهی به سوی پیشرفت

سال گذشته با سولماز آشنا شدم؛ دختری که با مشکل حرکتی به دنیا آمده بود و کسی به او توجهی نداشت. او حتی چهار عمل اصلی را بلد نبود، در صورتی که کلاس نهم بود. من با توکل به خدا و کتاب پرتکرار ریاضی نهم، آموزش به او را شروع کردم. در مواقعی هم از همین کتاب به او تکلیف می‌دادم.

در پایانِ سال سولماز با نمره‌ی 5/18 امتحان نهایی نهم را به پایان رساند.