نمونه سوال امتحانی یازدهم گرافیک- کارگاه چاپ دستی

نمونه سوالات رشته گرافیک پایه بازدهم درس کارگاه چاپ دستی 1- درس اول

نمونه سوال امتحانی یازدهم گرافیک- کارگاه چاپ دستی

سوالات زیر از کتاب جامع یازدهم هنرستان رشته گرافیک، درس اول کتاب کارگاه چاپ دستی انتخاب شده‌اند. پس از مطالعه آن‌ها و گزینش خود، فایل پاسخ را دانلود کنید.


1) فرآیند چاپ را به طور کلی تعریف کنید.


2) از دوران غارنشینی، چگونه آثار چاپی بر جای مانده است؟


3) روش‌های اولیة چاپ در چین چگونه بوده است؟

6/3/2023 12:26:19 PM
Menu