سایه فلاح (تراز 6563) : روایتی از کتاب سه سطحی شیمی پایه

سایه فلاح وزیر آباد از تبریز با میانگین تراز 6563 به ویژگی‌های کتاب سه سطحی شیمی پایه اشاره می‌کند .

سایه فلاح (تراز 6563) : روایتی از کتاب سه سطحی شیمی پایه

سایه فلاح وزیر آباد از تبریز با میانگین تراز 6563 به ویژگی های کتاب سه سطحی شیمی پایه اشاره می کند .

چرا از این کتاب استفاده می کنم : 

درس شیمی یکی از دروس اختصاصی مهم و چالشی رشته تجربی است .کتاب سه سطحی شیمی شامل گلچینی از 

سوالات آزمون های برنامه ای کانون در چند سال اخیر است.سطح بندی سوالات در سه سطح نسبتا دشوار-دشوار

و دشوار تر برای استفاده ی همه دانش آموزان در هر سطح علمی که باشند مناسب و مفید است.

 از طرف دیگر سوالات این کتاب متناسب با سوالات شیمی کنکور در چند سال اخیر می باشد. 

همچنین نحوه انتخاب سوالات در این کتاب  مبنای و آماری داشته بنابراین با برنامه ریزی دقیق می توان بهترین

 استفاده را از این کتاب کرد.

ویژگی های این کتاب برای من چیست؟

1- متاسفانه دانش آموزان در درس شیمی به حل مسائل بیشتر از مطالب حفظی کتاب اهمیت می دهند از آن 

جایی که در سال های اخیر بخش های حفظی بیشتر از قبل مدنظر طراحان کنکور  بوده و سوالات شمارشی در این

 درس همانند درس زیست شناسی به چشم می خورد اهمیت این کتاب در پرداختن به کلیه ی مباحث درس 

شیمی نمایان می شود.


2-در آخر فصل ۴شیمی ۲ نمودار«روند تغییر نقطه جوش ترکیبات هیدروژن دار»که مهم می باشد در این کتاب با 

سوالات اندک و جامع همه ی مطالب موجود در نمودار را به طور کامل پوشش داده است .

لازم به ذکر است این مطلب در تمامی جداول و نمودار های و شکل های کتاب درسی صدق می کند.


3-در فصل ۱ شیمی۳تمامی محاسبات استوکیومتری -موازنه واکنش های شیمیایی به طور کامل تو ضیح داده 

 شدهاست.

مطالب مرتبط

شمیم هادی پور
ارسال شده توسط : شمیم هادی پور
6/9/2023 12:43:00 AM
Menu