مهدی علیزاده (تراز6181) : روایتی از کتاب‌های آبی کانون

مهدی علیزاده از زرند کرمان با میانگین تراز 6181 به ویژگی‌های کتاب آبی اشاره می‌کند .

مهدی علیزاده (تراز6181) : روایتی از کتاب‌های آبی کانون

مهدی علیزاده از زرند کرمان با میانگین تراز 6181 به ویژگی های کتاب آبی اشاره می کند . 

کتاب آبی:

در این کتاب مشخص شده که هر تست مربوط به کدام بخش و کدام صفحه است از مزیت‌های دیگر کتاب این

 بوده است که برخلاف سایر انتشارات که زیاد به مسائل حاشیه‌ای کتاب می‌پردازند و گاه حتی مسائلی بسیار اضافه 

از حد توضیح داده‌اند به اصل کتاب توجه زیادی شده و مسائل را تا حد زیادی توضیح می‌دهد و این باعث می‌شود

 که دچار سردرگمی نشویم.

6/1/2023 7:58:10 PM
Menu